Publikace ÚHV

Aktuální publikace

Hudebně-muzeologické myšlení od 18. století do roku 1945

ZAPLETAL, Miloš

Kniha podává stručné dějiny hudebně-muzeologického myšlení od 18. století do roku 1945, jak se rozvíjelo ve třech v zásadě nezávislých liniích. První linie reflektovala muzealizaci hudebnin (hudebních textů a textů o hudbě) a souvisela především s rozvojem hudebního dějepisectví. Druhá linie se vztahovala k muzealizaci hudebních nástrojů a dodnes úzce souvisí s organologií. Třetí – nejméně rozvinutá – linie se zaměřovala na monografická hudební muzea, tj. především památníky skladatelů.

ZAPLETAL, Miloš. Hudebně-muzeologické myšlení od 18. století do roku 1945. Opava: Slezská univerzita, 2022.  135 s. 978-80-7510-515-8

Na football!: Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939

PELC, Martin

Kniha sleduje zrod fotbalového fanouška jako výrazného, často až excentrického sociálního typu české každodennosti. Praktika pravidelné návštěvy fotbalových utkání má u nás kořeny na sklonku 19. století. K jejímu masovému rozšíření došlo v meziválečném období. Tehdy také v češtině zdomácněly novotvary „fanoušek“, „fanynka“ a rozvinula se bohatá publicistická, umělecká a intelektuální reflexe fenoménu. Historickými aktéry této knihy jsou vedle vlastních návštěvníků fotbalových hřišť a stadionů také milióny těch, „kdo četli noviny odzadu“, posluchači rozhlasových reportáží nebo konzumenti fanouškovského komerčního artiklu.

PELC, Martin. Na football!: Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022. 384 s. ISBN 978-80-7422-845-2

Pionýři, malované děti?: Pionýrská organizace ČSM a dětský kolektiv (1949–1968)

KNAPÍK, Jiří a kol.

Dětství spojené s pionýrským hnutím stále patří k životním zkušenostem výrazné části současné české společnosti. Přitom doposud chybělo moderní historické zpracování dějin Pionýrské organizace a různých charakteristických oblastí spjatých s pionýrským hnutím. Předkládaná publikace autorského kolektivu pod vedením historika Jiřího Knapíka (Slezská univerzita v Opavě) se věnuje nejstarší ze tří pionýrských organizací, které u nás v letech 1948–1989 působily, tedy Pionýrské organizaci Československého svazu mládeže, a to v souvislosti s dlouhodobým studiem dějin dětství v období socialismu. Předností knihy je opora v základním výzkumu klíčových archivních fondů, ve využití široké škály tištěných pramenů, dokumentárních filmů i umělecké tvorby s pionýrskou tematikou. Publikace zpřesňuje naše znalosti o samotném vzniku pionýrského hnutí v letech 1948–1950 v souvislosti se zánikem Junáka, zároveň nabízí detailní pohled na pokus o reformu hnutí v 60. letech a prosazování její nutnosti v řadách pionýrských pracovníků i stranického vedení. Reforma usilovala o řešení dlouhodobých „existenčních“ problémů PO ČSM: napětí mezi masovostí, výchovným posláním, garantovaným především vazbou na školu, a úsilím o atraktivitu pionýrských činností. Celý tento proces byl v podstatě hledáním vlastní identity pionýrského hnutí, nikoli pouze skrytou či přiznanou snahou vyrovnat se hnutí skautskému. Společně s fenoménem PO ČSM a jisker se autoři věnují dobovým představám o socialistickém dětském kolektivu a na tomto pozadí pojednávají i o některých pionýrských kolektivech, jež se vymykaly tehdejším standardům.

KNAPÍK, Jiří a kol. Pionýři, malované děti?: Pionýrská organizace ČSM a dětský kolektiv (1949–1968). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022. 544 s. ISBN 978-80-7422-837-7

Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy.

Hochel, Marian (ed.)

Od 23. října do 24. prosince 1820 se uskutečnil v Opavě kongres Svaté aliance. Do slezského města na periférii habsburské monarchie se tehdy sjeli tři evropští panovníci se svými diplomaty. Město svůj úkol důstojně splnilo a přivítalo řadu zámožných hostů. Stěžejní roli na kongresu sehráli zástupci Rakouska a Ruska. Předmětem jednání byla především situace a revoluční hnutí na jihu Itálie, jež vedlo k ustavení Království obojí Sicílie na konstitučních základech. Výzkum realizovaný ke 200. výročí Opavského kongresu poodhalil množství cenných pramenů s vazbou k této dějinné události, uchovávaných v domácích i zahraničních paměťových institucích. Výsledkem mezinárodního dialogu historiček a historiků je tato kniha přinášející řadu nových poznatků. Interpretace a reinterpretace Opavského kongresu poukázaly na jeho význam „mezi časy“ nejen v dějinách města a regionu, ale i v historické paměti a mezinárodním kontextu.

Obsah

Hochel, Marian (ed.): Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022, 293 s. ISBN 978-80-7510-499-1.

Starší publikace

2021

GILAROVÁ, Lucie – KNAPÍKOVÁ Jaromíra – KNAPÍK Jiří – NĚMEC Vít. „Kmeny srostou v jeden strom“ Vzpomínky dědičky opavské firmy Altschul Ruth Neumanové (1921-1997). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021, 107 s. ISBN 978-80-7510-478-6

Nová publikace Ústavu historických věd FPF SU v Opavě realizovaná z prostředků projektu SGS kriticky edituje čtivé a obdivuhodně optimistické vzpomínky paní Ruth Neumanové (1921-1997), dědičky známého opavského podnikatelského rodu Altschul, fatálně postiženého nacistickou represí židovského etnika. Doplňuje tak podobné tituly pracoviště, jimž je společné téma „malých velkých“ dějin Opavského Slezska v toku 20. století zachycené optikou pamětníků. Kromě úvodní studie publikaci provází značné množství unikátních fotografií z rodinného archivu autorky.

Obálka a obsah

KIRSCHNEROVÁ, Kristýna. Kniha svatebních smluv města Svitavy (1571-1606). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021.214 s. ISBN 978-80-7510-464-9.

Kniha je vědeckou edicí, prezentuje  407 svatebních smluv města Svitavy.

Obálka a obsah

2020

KNAPÍK, Jiří. Heller & Kristian aneb opavská Vest pocket revue (1933). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 215 s. ISBN 978-80-7510-414-4.

Dějiny opavského divadelnictví v meziválečném období jsou doposud málo probádanou kapitolou. Nález kompletního rukopisu divadelní hry „Kaolin a Majolika“ (autoři Josef Heller, Rudolf Kristian), která byla inscenována v Opavě na podzim 1933, je proto velmi důležitý pro poznání různých aspektů kulturního i společenského života Opavy. Kromě kritického vydání scénáře hry „Kaolin a Majolika“, včetně reprodukcí originálních kreseb pěti návrhů jevištní výpravy a patnácti kolorovaných perokreseb diapozitivů, které byly při inscenaci hry promítány, obsahuje tato publikace edici dalších pramenů, které s jejím vznikem úzce souvisí. Nelze opomenout ani řadu jedinečných fotografií a dalšího obrazového doprovodu, shromážděného v průběhu výzkumu. Publikace je příspěvkem k českému divadelnictví meziválečné éry a dokládá ohlas repertoáru Osvobozeného divadla v pohraničním regionu (Opava) a tamní české menšině.

Obálka a obsah

JANÁK, Dušan. Jídlo není jenom „něco“ k jídlu“: Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2020. 283 s. ISBN 978-80-7510-428-1

Kniha se zabývá tradičním stravováním z perspektivy sociologie sociálních identit, především identity regionální a národní. Těžiště publikace spočívá ve shrnutí výsledků empirického výzkumu realizovaného ve třech vybraných regionech českých zemí. Ve Slezsku na Hlučínsku, na Moravě na Slovácku, v Čechách v Podkrkonoší. Doplněn je exkurz do stravování krajanské komunity v Chorvatsku.

Obálka a obsah

HOCHEL, Marian. Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši. první. Opava – Praha: Slezská univerzita v Opavě – Togga, 2020. 420 s. ISBN 978-80-7476-202-4.

Tato monografie zkoumá vztah mezi Napoleonem Bonaparte (1769–1821) a jeho hlavním poradcem v otázkách umění a vkusu – Dominiquem Vivantem Denonem (1747–1825). Denon hrál rozhodující roli při formování Napoleonova kultu osobnosti prostřednictvím umění. Umění bylo pro něj prostředkem vyjádření; reprezentace, propaganda a kult osobnosti byly formou. Analýza provedená v této knize dokazuje, že umění ve Francii nevedlo po dobu Napoleonovy vlády k nedostatku tvůrčí svobody ani k mentální diktatuře oslavovaného francouzského panovníka. Empírový styl byl zrcadlem vizí Napoleona I., generálního ředitele muzeí Denona a řady umělců, kteří měli zájem se podílet na císařské prezentaci.

Obálka a obsah

KREMPL KIRSCHNEROVÁ, Karolína. Kniha svatebních smluv města Mohelnice. Německé smlouvy (1556-1640/1644). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 352 s. ISBN 978-80-7510-429-8.

Kniha je vědeckou edicí, prezentuje 319 svatebních smluv města Mohelnice.

Obálka a obsah

KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ a Jitka SOBOTKOVÁ. Paměť chuti. Receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 602 s. ISBN 978-80-7510-439-7.

Kniha věnuje pozornost kuchařským knihám v kulturních dějinách českých zemí. Představuje je jako specifické prameny kulturního dědictví, které obsahují zásadní informace k vývoji stravování a kulinárního dědictví. Zahrnuje tištění i rukopisné kuchařské knihy z 13. až 20. století.

Obálka a obsah

Publikace do roku 2020

Se staršími publikacemi vydanými pracovníky ÚHV je možno seznámit se prostřednictvím Katalogu publikací: Katalog publikací ÚHV do roku 2020