Prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, dr

kulturní dějiny pozdního středověku a raného novověku
+420 553 684 481
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Kompletni bibliografie


Vědecké zaměření

Teritoriální osu mé vědecké činnosti představuje spojnice mezi Prahou a Vratislaví, zvláště s poukazem na pozdní středověk a raný novověk. Fascinuje mne rovněž území mezi těmito centry – zvláště kulturní interakce, k níž docházelo na území pohraničního horského masivu. Tyto jevy, nahlížené v kontextu celé České koruny a viděné zřejmě především z vratislavské perspektivy, vedou k úpravě mnoha stereotypů, jak na úrovni samotného českého státu v 14.-18. století, tak střední Evropy současnosti (20. stol.). Můj badatelský přístup je universalistický: neodděluji od sebe psané a umělecké (materiální) prameny a snažím se rekonstruovat minulost na základě jak těchto všech, tak i mnoha jiných, např. numismatických či kartografických. To spolu se silným ukotvením v české a slezské (německé a polské) dějepisné tradici stále vytváří další a další možnosti přinášet nové odpovědi na staré otázky.

Jak slezský, tak bohemikální výzkum mě přivedl k hlubšímu poznání zatím opomíjených biblických komponentů v mnoha dílech a lidských činech 15. a 16. století. Týká se to nejen architektury (včetně kastelologie), ale i motivace takových záležitostí jako boj či politická ideologie (role biblických vzorů v činech panovníků – nových Davidů a Šalamounů).

Životopis 

Vzdělání:

 • 1988–1993: studium dějin umění na Vratislavské univerzitě, Fakulta historických a pedagogických věd, Katedra dějin umění (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Katedra Historii Sztuki) – magister dějin umění,
 • 2001: doktorát v oboru dějiny umění na Vratislavské univerzitě (kvalifikační práce: Nagrobki późnogotyckie na Śląsku. Tradycja form i treści w dobie przełomu, školitel prof. dr hab. Jan Harasimowicz),
 • 2010: habilitace na FF UHK v oboru České a československé dějiny (kvalifikační práce: Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu (1348-1458) v kontextu politiky, ideologie a umění)
 • 2015: titul PhDr. v oboru historie na KH FF UJEP (kvalifikační práce: Kladské dějepisectví v Polsku po druhé světové válce. Historická věda ve službách státní politiky a národní ideologie)
 • 2017: uspĕšne řizeni k jimenováni profesorem v oboru historie (české dĕjiny) na FF UJEP, dekret prezydenta České republiki podepsan 19. 6. 2017.

Zaměstnání:

 • 1992–1994: výuka dějin umění na 12. gymnáziu (XII Liceum Ogólnokształcące) ve Vratislavi, částečný úvazek
 • 1994–2010: zaměstnání v Národním muzeu (Muzeum Narodowe) ve Vratislavi, oddělení grafiky
 • 2001–2003: externí výuka na Ústavu dějin umění (Instytut Historii Sztuki) Vratislavské univerzity
 • 2002–2004: externí výuka na Zemědělské akademii (Akademia Rolnicza) ve Vratislavi (nyní Přírodovědecká univerzita / Uniwersytet Przyrodniczy)
 • 2006–2007: externí výuka na Vysoké škola technické (Wyższa Szkoła Techniczna) v Katovicích
 • 2007–2009: externí výuka na Valbřišské Vysoké škole managementu a podnikání (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
 • 2007–2015: zaměstnán v Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
 • 2008: externí výuka na Katedře historie FF UJEP (letní semestr).
 • 2011–2019: zaměstnán v Historickém ústavu Opolské univerzity (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego).
 • 2019: dosud UHV FPF SUO.

Řešené grantové projekty

 • Spoluřešitel (s Janem Harasimowiczem, Vratislavská univerzita) grantu Úřadu dolnoslezského maršálka (Dolnośląski Urząd Marszałkowski), 2001-2002. Výstup: Wstępny raport o stanie zabytków wywiezionych z Dolnego Śląska po 1944 roku, Wrocław 2002, pro potřeby úřadu.
 • Spoluřešitel (s dr. Małgorzatou Konopnickou, Zelenohorská univerzita / Uniwersytet Zielonogórski) grantu města Zaháň / Żagań, 2004-2006. Výstup: mezinárodní konference (21. 5. 2004) a sborník Dziedzictwo artystyczne Żagania, edd. B. Czechowicz – M. Konopnicka, Wrocław – Zielona Góra – Żagań 2006.
 • Spoluřešitel (s dr. Małgorzatou Konopnickou, Zelenohorská univerzita) grantu města Hlohova / Głogów, 2009-2010. Výstup: mezinárodní konference (24.-25. 9. 2009) a sborník Glogovia Maior. Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, edd. B. Czechowicz – M. Konopnicka, Głogów – Zielona Góra 2010.
 • Řešitel grantu města Minsterberk / Ziębice, 2010. Výstup: mezinárodní konference (30-31. 5. 2010) a sborník Ziębice – miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej, ed. B. Czechowicz, Wrocław 2011.
 • Řešitel interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. Výstup: sborník z mezinárodní konference (3.-4. 10. 2008) Śródmiejska katedra. Kościół św. Marii Magdaleny w historii i kulturze Wrocławia, ed. B. Czechowicz, Wrocław 2010.
 • Řešitel interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2010. Výstup: monografie B. Czechowicz, Kladské dějepisectví v Polsku po druhé světové válce. Historická věda ve službách státní politiky a národní ideologie, Červený Kostelec 2010.
 • Řešitel interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011. Výstup: monografie B. Czechowicz, Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348-1458), České Budějovice 2011.
 • Řešitel grantu v rámci specifického výzkumu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2012. Výstup: mezinárodní konference v Orlickém Záhoří-Bedřichovce, 12.-13. 10. 2012 Údolí Divoké Orlice – přírodní a kulturní bohatství mikroregionu v proměnách času, uspořádána s Muzeem a Galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, příspěvky publikované v periodiku Orlické hory a Podorlicko 19, 2012.
 • Řešitel interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2013. Výstup: monografie B. Czechowicz, Böhmische Erbfolge und Breslau in den Jahren 1348-1361. Kunst und Geschichte auf Wegen und Holzwegen der Historiographie, Červený Kostelec 2013.
 • Řešitel interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2015. Výstup: Monety – zamek – nagrobek. Książę Karol I z Podiebradów (1476-1536) między dziedzictwem przodków a dokonaniami potomków, ed. B. Czechowicz, Červený Kostelec – Wrocław 2015.

Výběrová bibliografie

Monografie:

 • 1. Bogusław CZECHOWICZ: Dialog form i treści w architekturze Wrocławia. Wrocław 2003, ss. 112.
 • 2. Bogusław CZECHOWICZ: Kaplice w dawnym hrabstwie kłodzkim. Wrocław 2003, ss. 230.
 • 3. Bogusław CZECHOWICZ: Nagrobki późnogotyckie na Śląsku. Wrocław 2003 (= Acta Universitatis Wratislaviensis, 2583), ss. 315.
 • 4. Bogusław CZECHOWICZ: Historia kartografii Śląska XIII-XIX wieku. Wrocław 2004, ss. 188.
 • 5. Bogusław CZECHOWICZ: Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza. Warszawa 2005, ss. 728.
 • 6. Bogusław CZECHOWICZ: Bernharda Mannfelda „Śląsk w obrazach”. Śląskie zabytki w akwareli i rysunku z 1871 roku. Wrocław 2005 (= Materiały do dziejów śląskiego starożytnictwa. 1), ss. 112.
 • 7. Bogusław CZECHOWICZ: Kościół w Gorzanowie na ziemi kłodzkiej. Przyczynek do dziejów sztuki czeskiej. Wrocław 2007, 160 s.
 • 8. Bogusław CZECHOWICZ. Sukcesorzy śląskich Piastów. W trzechsetlecie śmierci ostatniej z rodu (1707-2007). Wrocław 2007 (= Biblioteka Dolnego Śląska, 3), ss. 222.
 • 9. Bogusław CZECHOWICZ: Między katedrą a ratuszem. Polityczne uwarunkowania sztuki Wrocławia u schyłku średniowiecza. Warszawa 2008, ss. 380.
 • 10. Bogusław CZECHOWICZ: Ars lucrum nostrum. Prace z historii sztuki i kultury. Wrocław 2008, ss. 270.
 • 11. Bogusław CZECHOWICZ: Visus Silesiae. Treści i funkcje ideowe kartografii Śląska XVI-XVIII wieku. Wrocław 2008 (=Acta Universitatis Wratislaviensis, 3032), ss. 224.
 • 12. Bogusław CZECHOWICZ: Kladské dějepisectví v Polsku po druhé světové válce. Historická věda ve službách státní politiky a národní ideologie. Červený Kostelec 2010, ss. 240.
 • 13. Bogusław CZECHOWICZ Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestach integrace a rozkolu v kontextu ideologie, politiky a umění (1348-1458). České Budějovice 2011, ss. 332.
 • 14. Bogusław CZECHOWICZ: Kaplice w dawnym Księstwie Ziębickim. Wrocław 2012, ss. 158.
 • 15. Bogusław CZECHOWICZ: Böhmische Erbfolge und Breslau in den Jahren 1348-1361. Kunst und Geschichte auf Wegen und Holzwegen der Historiographie. Červený Kostelec 2013, ss. 278.
 • 16. Bogusław CZECHOWICZ: Z Biblią w tle. Prace z historii kultury Europy Środkowej. Wrocław 2915 (= Silesianeum, 1), ss. 314
 • 17. Bogusław CZECHOWICZ: Na czesko-morawsko-śląskim styku. O wiekach XV-XVIII i trudnym ich postrzeganiu. Opole 2016, ss. 280.
 • 18. Bogusław CZECHOWICZ: Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547. I, Historiograficzny gorset. Korona Czeska oczami pokoleń badaczy. Wrocław 2017, ss. 180.
 • 19. Bogusław CZECHOWICZ: Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547. II, „Sic noster rex Jiřík” czy „occupator regni Bohemiae”?. Rządy w Koronie Jerzego z Podiebradów. Wrocław 2017, ss. 254.
 • 20. Bogusław CZECHOWICZ: Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547. III, „Matthias primus Dei gratia rex Bohemiae”. Rehabilitacja nieuznawanego króla. Wrocław 2017, ss. 328.
 • 21. Bogusław CZECHOWICZ: Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547. IV, Król i stany. 1, Siła słabości. Długie późne rządy Władysława II. Wrocław 2018, B5, ss. 302.
 • 22. Bogusław CZECHOWICZ, Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547, IV, Król i stany, 2, Książęta i szlachta, A. Książęta i hrabiowie, Wrocław 2020, B5, ss. 376.
 • 23. Bogusław CZECHOWICZ, Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547, IV, Król i stany, 2, Książęta i szlachta, B. Magnaci, Wrocław 2020, B5, ss. 824.
 • 24. Bogusław CZECHOWICZ, Migotanie przeszłości. Prace z historii sztuki i historii historiografii (nie tylko) Śląska, Wrocław 2020, B5, ss. 220.
 • 25. Bogusław CZECHOWICZ, Zgubione epizody. Teksty z przełomu XIX i XXI wieku, którym nie dane było ujrzeć światła dziennego, Wrocław 2021, B6, ss. 128.
 • 26. Bogusław CZECHOWICZ, Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457-1547, IV, Król i stany, 2, Książęta i szlachta, C. Rycerze, włodykowie i inni „urodzeni”, Wrocław 2022, B5, ss. 584.