Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

nejnovější dějiny
+420 553 684 470
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Kompletni bibliografie


Vědecké zaměření

České a obecné nejnovější dějiny, politické a hospodářské dějiny, dějiny česko-polských vztahů, dějiny Slezska

Životopis

Vzdělání: 

 • 1977–1981: Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • 1981: PhDr. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc)
 • 1986: CSc. (KH ČSAV Praha)
 • 1995: doc. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
 • 1999: prof. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

 Zaměstnání:

 • 1981–1992: Slezský ústav ČSAV Opava (vědecký pracovník)
 • 1990–dosud: vědecko-pedagogický pracovník Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Opava
 • 1986–1992: vědecký tajemník Slezského ústavu ČSAV Opava
 • 1992–1994: tajemník Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Opava
 • 1994–1997: proděkan, statutární zástupce děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
 • 1997–2001: děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
 • 2001–2007: rektor Slezské Univerzity Opava.
 • 2007–2011: děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
 • 2010–2014: primátor Statutárního města Opava
 • 2014–dosud: vedoucí Výzkumného centra pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví (1800-2000)

Řešené grantové projekty

 • Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956). Projekt GA ČR č. 409/09/0555, nositel Slezská univerzita Opava, spolunositel SZM Opava, řešitel M. Borák, pomocník řešitele D. Janák, spoluřešitel Z. Jirásek. Doba řešení 2009-2013.
 • 2H01G06923 Polska i Czechosłowacja v dobie stalinizmu (1948-1956), Studium porównawcze – spolu s prof. dr hab. Andrzejem Małkiewiczem. Udělil Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • Československo-polské vztahy v letech 1943-1949 – spolu s PhDr. Jiří Friedlem, Ph.D. (GA ČR).

Výběrová bibliografie

Monografie

 • JIRÁSEK, Zdeněk – TRAPL, Miloš. Exilová politika v letech 1948-1956. Počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodného Československa, Olomouc 1996
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Nechanická aféra 1947, Hradec Králové, 1997.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Československá poúnorová emigrace a počátky exilu, Brno 1999.
 • FRIEDL, Jiří, JIRÁSEK, Zdeněk. Rozpačité spojenectví. Československo-polské vztahy v letech 1945-1949. Praha 2008.
 • BINAR, Aleš – JIRÁSEK, Zdeněk. Kravaře v letech 1945-2008, Kravaře 2009.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. „Ocelová koncepce“ hospodářství českých zemí 1947–1953, Opava 2014.
 • SVOBODA, Josef – JIRÁSEK, Zdeněk. Josef Šrůtek. Voják a zajatec (1911–1916), Opava 2016

Kapitoly v knihách

 • MÜLLER, Karel – ŽÁČEK, Rudolf a kol. Opava, Praha 2006 (s Branislavem Martínkem zpracován příspěvek Opava v proměnách posledního půlstoletí, s. 295-335).

 Studie v časopisech

 • JIRÁSEK, Zdeněk. České lnářské textilní závody n. p. Trutnov a jejich úloha v letech 1945-1949. Československý časopis historický 1986, roč. 34, č. 2, s. 191-208.
 • JIRÁSEK, Zdeněk – Žáček, Rudolf. Hospodářský vývoj průmyslových oblastí na Moravě a ve Slezsku v letech 1954-1955. Časopis Slezského muzea – série B, 1991, roč. 40, č. 1, s. 60-71 (vlastní podíl 50 %).
 • JIRÁSEK, Zdeněk – ŽÁČEK, Rudolf. Příprava masových represí v ČSR roku 1949 – Akce T-43. Dějiny a současnost, 1991, roč. 13, č. 4, s. 38-41 (vlastní podíl 50 %).
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Slezská idea v poválečném Československu. Časopis Slezského muzea – série B, 1991, roč. 40, č. 3, s. 185-192.
 • JIRÁSEK, Zdeněk – ŽÁČEK, Rudolf. Příprava třetí pětiletky v druhé polovině 50. let. Slezský sborník, 1992, roč. 46, č. 2, s. 132-142 (vlastní podíl 75 %).
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Česko-polské styky na Opolsku a Bruntálsku (1960-1979). Časopis Slezského zemského muzea – série B, 1993, roč. 42, č. 3, s. 250-258.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Němečtí specialisté ve lnářském průmyslu severovýchodních Čech po roce 1945. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, řada C, sv. 1, Opava 1995, s. 72-89.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Podmínky tvorby prvního pětiletého plánu v Československu. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, řada C, 2/1995, Opava 1995, s. 148-154.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. K problematice perzekuce církví a náboženských společností na Moravě a ve Slezsku v letech 1948-1954. Časopis Slezského zemského muzea, série B, 1997, roč. 46, s. 164-175.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. K průběhu roku 1956 v Ostravském kraji. Časopis Slezského zemského muzea, série B, 1997, roč. 46, s. 85-93.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. K příchodu sovětských hospodářských poradců do Československa, In: Acta historica et muzeologica Universitatie silesianae Opaviensis, sv. 5, Opava 2000, s. 324-328.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. K repatriaci Čechoslováků ze Sovětského Ruska na počátku 20. let 20. století, In: Východočeské listy historické, sv. 23-24, Hradec Králové 2005, s. 131-136.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Slezsko a polský nekomunistický exil po druhé světové válce, In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 1/2008, Opava 2008, s. 265-272.
 • KNAPÍK, Jiří – JIRÁSEK, Zdeněk. Reflexe českého „slezanství“ v poválečném Československu (1945-1989), Soudobé dějiny, roč. 17, 2010, č. 3, s. 421-440.
 • JIRÁSEK, Zdeněk – STUCHLÍKOVÁ, Jana. K otázkám příhraničního styku mezi Polskem a Československem v letech 1945-1948, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, sv. 6, Opava 2013, s. 109-122.
 • KREMPL, Aleš – JIRÁSEK, Zdeněk. Osídlování okresu Krnov v letech 1945-1949, Časopis Slezského zemského muzea, sere B, roč. 64 (2015), č. 3, s. 257-270.

 Studie ve sbornících

 • JIRÁSEK, Zdeněk – TRAPL, Miloš. Internace vedoucích politiků Československé strany lidové – J. Šrámka a Františka Hály – po únoru 1948. In: Tábory nucené práce a další projevy mimosoudní perzekuce 1948-1954, Oprava 1992, s. 83-93 (vlastní podíl 50 %).
 • JIRÁSEK, Zdeněk. K likvidaci soukromého podnikání v Československu. In: Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana, Praha 1993, s. 142-148.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. K problematice vývoje pracovních sil v československém textilním průmyslu 1945–1960, In: Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k 70. jeho přátelé a žáci, Brno 2002, s. 383-390.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. K problematice vzniku polských spolků na Těšínsku v roce 1947, In: Slezský sborník 101-2003-3, Opava 2003, s. 339-343.
 • BORÁK, Mečislav – JIRÁSEK, Zdeněk. Spisy dozoru Prokuratury SSSR a československé oběti politických represí, In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918–1956), část I. Vězni a popravení, Opava 2007, s. 237-252.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Československé hospodářství roku 1953 očima sovětských expertů. In: Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., Praha 2007, s. 91-96.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Polský exil v Londýně a Československo v roce 1945, In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007.
 • JIRÁSEK, Zdeněk, KORBELÁŘOVÁ, Irena. Migrační procesy na Opavském Slezsku po roce 1945, In: Colloquium Opole 2008, Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji, Opole 2009, s. 100-109.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Vědecká spolupráce vysokých škol ve Slezsku při řešení regionálních problémů, In: Katowice w 143 rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice 2009, s. 68-72.