Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

pomocné vědy historické, dějiny raného novověku
+420 553 684 476, +420 553 684 240
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Kompletni bibliografie


Vědecké zaměření

České dějiny raného novověku se zaměřením na kulturní dějiny; dějiny Slezska; kulturní dědictví s akcentem na nehmotné dědictví a kulinární kulturu.

Životopis

Vzdělání:

 • 1982-1986 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Archivnictví
 • 1988 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Pomocné vědy historické (PhDr.)
 • 1997 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor české a československé dějiny (Dr.)
 • 2005 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor historické vědy se zaměřením na české a československé dějin (docentka)
 • 2010 Slezská univerzita v Opavě, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny (profesorka)

Zaměstnání:

 • 1986-1988: SD Budoucnost Ostrava, vychovatelka
 • 1988-1992: Slezský ústav ČSAV v Opavě, interní aspirantura
 • 1992- dosud: Slezský ústav ČSAV, resp. SZM v Opavě
 • 1993- dosud: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • 2000- dosud: proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci,
 • 2015- dosud: vedoucí Výzkumného centra pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy
 • 2019- dosud: děkanka

Řešené projekty

 • GA ČR č. 404/97/1208, Sociální hnutí na Těšínsku ve 2. polovině 18. století a státní ochrana poddaných v hab¬sburské monarchii, řešitel M. Šmerda, spoluřešitelka I. Korbelářová (1997-1998).
 • GA ČR č. 404/00/1016, Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství, řešitel M. Šmerda, spoluřešitelka I. Korbelářová (2000-2002).
 • GA ČR č. 404/04/0540, Prameny hromadné povahy z protostatistického období k dějinám Slezska, řešitel R. Žáček, spoluřešitelka I. Korbelářová (2004-2006).
 • GA ČR 404/06/1260, Historický atlas měst České republiky. Opava, řešitelka E. Semotanová, členka zpracovatelského týmu I. Korbelářová (2006-2009)
 • GA ČR č. P405/10/0897 Ženy ve slezské měšťanské společnosti pozdně barokního období, řešitelka I. Korbelářová (12010-2012)

 

 • International Visegrad Fund, project no. 31110003, Transformation of Central Europian Cities in Historical Developmet (Košice, Miskolc, Opava and Kraków), řešitel UPJŠ Košice ve spolupráci s Miskolci Egyetem, Slezská univerzita v Opavě, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, I. Korbelářová koordinátor za SU v Opavě (2012-2014)
 • INTERREG V-A Česká republika – Polsko; Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_ 013/0001140, Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři, I. Korbelářová řešitelka SU v Opavě jako partnera projektu
 • NAKI II id. č. DG18P02OVV067, Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace, I. Korbelářová řešitelka SU v Opavě jako příjemce-koordinátora (2018-2022)
 • NAKI II id. č. DG18P02OVV057, Kulturní tradice českého rybářství ves světle jeho využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě, I. Korbelářová řešitelka SU v Opavě jako příjemce (2018-2021)

Interní projekty

 • Institucionální plán, Rozvojový projekt na rok 2015, Posílení internacionalizace a interdisciplinarity výzkumných center se zaměřením na kulturní dějiny, řešitelka I. Korbelářová (2015)
 • Institucionální plán, Rozvojový projekt na léta 2016-2018, Rozvoj interdisciplinarity a internacionalizace výzkumných center se zaměřením na kulturní dějiny, řešitelka I. Korbelářová (2016-2018)
 • Institucionální plán, Rozvojový projekt na léta 2019-2020, Podpora konkurenceschopnosti a interdisciplinarity vědeckého výzkumu v oblasti historické vědPodpora konkurenceschopnosti a interdisciplinarity vědeckého výzkumu v oblasti historické vědy, řešitelka I. Korbelářová (2019-2020)

 

 • Studentská grantová soutěž, č. SGS/15/2013 Obraz strategií slezské měšťanské společnosti v raně novověkých pramenech (Opava, Krnov), řešitelka I. Korbelářová (2013-2014)
 • Studentská grantová soutěž, č. SGS/11/2015, Formy kulturního transferu v předmoderní době, řešitelka I. Korbelářová (2015-2016)
 • Studentská grantová soutěž, č. SGS/3/2017, Každodennost, festivity a kulturní transfer: fenomény středoevropských dějin, řešitelka I. Korbelářová (2017-2018)

Výběrová bibliografie
Monografie

 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Důlní díla v OKR. Historické dolování na katastrálním území Slezské Ostravy (do roku 1914). Interní zpráva. Památkový ústav v Ostravě, Ostrava 1992, 260 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Poddanská města Opavského a Krnovského knížectví v letech 1648-1740. Ekonomické a sociální aspekty vývoje měst. Slezský ústav SZMO, Opava 1999, 150 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Města na Těšínsku v 18. století. Studie o Těšínsku 18, Muzeum Těšínska, Český Těšín 2005, 344 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. Žena ve slezské měšťanské společnosti barokní doby. Východiska, rámce, zjištění, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2012, 222 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Zamilované strašidlo a milovaná šípková růže. Svatby na slezských knížecích dvorech raně barokní doby, Opava 2014, 240 s.

Podíl na monografiích

 • MATĚJ, M. – KORBELÁŘOVÁ, I. – LEVÁ, P.: Nové Vítkovice. 1876-1914. Ostrava 1992, 56 s.
 • ŠMERDA, M. – KORBELÁŘOVÁ, I.: Sociální hnutí na Těšínsku ve 2. polovině 18. století (s edicí poddanských stížností). Slezský ústav SZMO, Opava 1998, 305 s.
 • JIRÁSEK, Z . – KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Historie a současnost podnikání na Opavsku. Městské knihy s. r. o, Žehušice 2002, 97 288 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŠMERDA, M. – ŽÁČEK, R.: Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství (na příkladu Těšínska). Slezský ústav SZMO, Opava 2002, 292 s.
 • MATĚJ, M. – KLÁT, J. – KORBELÁŘOVÁ, I.: Cultural monuments of the Ostrava-Karviná coalfield. Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě, Ostrava 2008, 196 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R: Těšínsko – země Koruny české/Ducatus Tessinensis – terra Coronae Regni Bohemiae. (K dějinám knížectví od počátků do 18. století). Muzeum Těšínska, Český Těšín 2008, 314 s.
 • MATĚJ, M. – KLÁT, J. – KORBELÁŘOVÁ, I.: Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru, NPÚ Ostrava 2009, 224 s.
 • BOBKOVÁ, L. – ČAPSKÝ, M. – KORBELÁŘOVÁ, I. a kol.: Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české, Opava 2009, 264 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: „De illustibus feminis Sielsiae“. O znamenitýchn ženách Slezska 15. – 18. století, Matice slezská, Opava 2013, 298 s.
 • MATĚJ, M. – KORBELÁŘOVÁ, I. – TEJZR, L.: Kulturní dědictví Vítkovických železáren, NPÚ, Ostrava 2015, 272 s. 2014, 236 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. a kol.: Kulinární kultura Slezska a střední Evropy, Opava 2015, 270 s.
 • MATĚJ, M. – KORBELÁŘOVÁ, I. – TEJZR, L.: The Cultural Heritage of the Vítkovice Itonworks, NPÚ, Ostrava 2015, 272 s.
 • SKŘEBSKÁ, R. – MATĚJ, M. – KORBELÁŘOVÁ, I, Leopold a Paul Kupelwieserové, Ostrava 2016, 220 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Kořeny i křídla. K historii opavských univerzitních budov, Opava 2016, 232 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ZEZULA, M.: S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři, Ostrava 2018, 272 s.

Kapitoly v knihách

 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Právní předpoklady hornického pojištění v letech 1918-1939 a Rozhodčí soud bratrské pokladny. In: Revírní bratrská pokladna v Moravské Ostravě. Nástin vývoje. Ostrava 1992, s. 16-24, 38-40.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – STIBOR, J.: Předchůdci Havířova. In: Havířov. Uspořádali V. Tomolová a R. Žáček, Havířov 1995, s. 6-69.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Územně správní vývoj. In: Gawrecki, D. a kol.: Dějiny českého Slezska 1740-2000, 1, Opava 2003, s. 67-74, 180-184.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Opava za třicetileté války a v pobělohorském období. In: Opava. Historie/Kultura/Lidé. Řada Dějiny slezských měst. Ved. aut. kol. K. Műller, R. Žáček, NLN Praha 2006, s. 165-206.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Slezsko a Evropa v letech 1648-1740. Poznámky k mezinárodní dimenzi slezských dějin za absolutismu, in: Jirásek, Z. a kol.: Evropská dimenze slezských dějin. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2009, s. 75-80.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Opava v době polské papežské nunciatury (1705-1709), In_ Polská papežská nunciatura v Opavě. (Slezsko v církevních dějinách 18. století). Opava 2009, str. 31-41.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Raně novověký Hradec: město, anebo rustikální lokalita s městskými právy?, in: Zdeněk JIRÁSEK a kol., Hradec v dějinách, Hradec nad Moravicí 2010, s. 44-86.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Slezsko a Evropa v letech 1648-1740. Poznámky k mezinárodní dimenzi slezských dějin za absolutismu, in: Jirásek, Z. a kol.: Evropská dimenze slezských dějin. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2009, s. 75-80.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: III. Od baroka k osvícenství, in: FUKALA, R. – KORBELÁŘOVÁ, I. – OLŠOVSKÝ, J. – UHLÍŘ, D. – ŽÁČEK, R.: Slezsko v dějinách českého státu, II, 1490-1763, NLN Praha 2012, s. 135-301, 416-472.
 • MICHL-BERNARD, A. – KORBELÁŘOVÁ, I.: Krnov za vlády Hohenzollernů, in: Krnov. Historie, archeologie, edd. F. Kolář, D. Prix, M. Zezula, NPÚ Ostrava 2015, s. 34-43.
 • MICHL-BERNARD, A. – KORBELÁŘOVÁ, I.: Osudy města v době Lichtenštejnů, in: Krnov. Historie, archeologie, edd. F. Kolář, D. Prix, M. Zezula, NPÚ Ostrava 2015, s. 44-51.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Krnov na prahu moderní doby, in: Krnov. Historie, archeologie, edd. F. Kolář, D. Prix, M. Zezula, NPÚ Ostrava 2015, s. 52-55
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Opavské pivovarnictví do založení měšťanského pivovaru, in: Opavský pivovar. Ed. František Švábenický, kol. autorů, OKO, Opava 2015, s. 8-34.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Gastroturismus a retrogastronomie se zaměřením na středověk. In: J. Vaníček a kol. Gastronomie a cestovní ruch. Opava 2017, s. 7-28,
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Výjimečné profesní kariér žen raně novověké doby. Dva příběhy ze Slezska, in: Naděžda Morávková a kol., Ženské téma v dějinách plzeňského vzdělávání, Plzeň 2017, s. 234-247.

Edice pramenů

 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R. (edd.): Slezsko v I. vojenském (tzv. josefském) mapování. Prameny k dějinám Slezska, sv. 6, Středisko pro vydávání historických pramen, Opava 2005, 40 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R. (edd.): Slezsko v pruském statistickém výkazu z let 1743-1746. Výběrová edice. Prameny k dějinám Slezska, sv. 8, Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2006, 32 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. (edd.): Karolinský katastr slezský. Soupis. Prameny k dějinám Slezska, sv. 9, Středisko pro vydávání historických pramenů, Opava 2006, 36 s.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R. (edd.): Obyvatelstvo Rakouského Slezska na sklonku osvícenství. Výběrová edice, Slezské zemské muzeum, Opava 2012, 80 s.
 • HEINRICH, M. – KORBELÁŘOVÁ, I. (edd.): Trhová registra města Opavy (1640-1647). Regestář – příspěvek ke studiu kulturních dějin a privátních a veřejných strategií měšťanské společnosti, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2013, 102 s.
 • MICHL-BERNARD, A. – KORBELÁŘOVÁ, I. (edd.): Přijímání k měšťanskému právu v Krnově (1522-1742). Katalog nově přijatých měšťanů – příspěvek k výzkumu sociálních strategií a mobilit. Slezská univerzita v Opavě 2014, 122 s.
 • HEINRICH, M. – KORBELÁŘOVÁ, I. (edd.): Trhová registra města Opavy (1647-1654). Regestář, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2016, 84 s.
 • HEINRICH, M. – KORBELÁŘOVÁ, I. (edd.): Trhová registra města Opavy (1654-1658). Regestář, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2017, 96 s.

Studie a články v odborných periodicích

 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Městské soudnictví v Moravské Ostravě ve světle rychtářských knih (1692-1787). Ostrava. Příspěvky k dějinám a výstavbě Ostravy a Ostravska. Ostrava 1991, s. 338-350.
 • BRIX, V. – KORBELÁŘOVÁ, I. – MATĚJ, M: Důl Michal v Ostravě – Michálkovicích. Příspěvek k výzkumu průmyslové architektury a technických památek v ostravské aglomeraci. Zprávy památkové péče, LV, 1995/2, s. 43-54.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K velikosti měst Opavského knížectví v 1. polovině 18. století. Slezský sborník, 90, 1992, s. 164-175.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Lací list z Těšínska z roku 1629. Těšínsko, 1992, č. 2, s. 16-17.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – MATĚJ, M.: Nové Vítkovice. Architekt, XXXVIII, č. 16, 192, s. 4-5.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Małe miasta lenne na Śląsku Opawskim i Karniowskim w pierwszej połowie XVIII w. (Pryzcyznek do historii Baborowa, Krzanowic, Nowej Cerekwi i Opawice.). Studia Śląskie, LI, 1992, s. 11-29.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Věkové složení osedlých na hradeckém panství v první polovině 18. století. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 41, 1992, s. 23-31.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Slezské poddanské městečko v první polovině 18. století. (Příspěvek k vývoji obytné zástavby a držby nemovi¬tostí ve Vítkově). Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 42, 1993, s. 23-40.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Ze života jablunkovských měšťanů na počátku 18. století. Těšínsko, 3, 1993, s. 1-3.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Města Opavského knížectví v době rozdělení Slez¬ska. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 42, 1993, s. 117-123.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – MATĚJ, M.: Sociální a stavební program Vítkovických železáren. Z dějin hutnictví 21, Rozpravy Národního technického muzea 127, 1993, s. 40-44.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Vodovod v Hradci nad Moravicí v 18. století. Časopis Slezského muzea, sér. B, 42, 1993, s. 280-281.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K vymezení pojmu „měšťan“ v pramenech k dějinám měst na Opavsku v 17. a 18. století. Acta historica et museologi¬ca Universitatis Silesiae Opaviensis, řada C, 2/1995, s. 94-97
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K hospodářským aspektům vývoje poddanských měst na Opavsku a Krnovsku v l. 1648-1740 a předpokladům jejich uplatnění po rozdělení Slezska. Acta historica et museologica USO, řada C, 3/1997, s. 115-123.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Registra opavského hrdelního soudu z let 1643-1670. Příspěvek k dějinám opavského hrdelního soudnictví, Opava. Sborník k dějinám města, 1, 1998, s. 63-70.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Ke společenskému původu členů městské správy a představitelů cechů v Hlučíně v první polovině 18. století. I. Městská správa a její personální obsazení. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 42, 1993, s. 277-280. II. Řemeslná výroba, cechy a cechmistři. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 43, 1994, s. 86 – 92. III. Protokol zpráv purkmistrovských města Hlučína z let 1714-1762. (Renovace městských rad a rychtářských úřadů a dále cechmistrů, špitálních a sadních.) Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 44, 1995, s. 177-189.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K postavení poddanských měst na Opavsku a Krnov¬sku po třicetileté válce. Slezský sborník, 93, 1995, s. 272 – 292.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Przyczynek do dziejów kosciola katolickiego w pruskośląskiej częsci diecezji olomunieckiej w la¬tach siedemdziesiatych w XVI w. Studia Śląskie, LIV, 1995, s. 189-220.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. – 1. pol. 19. sto¬letí. I. Úvod. Časopis Slezského muzea, sér. B, 44, 1995, s. 19-28. II. Obce slezské části olomoucké diecéze (arcidiecéze). 1. část. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 44, 1995, s. 29-63; 2. část, Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 44, 1995, s. 134-176; 3. část, Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 44, 1995, s. 198-223; 4. část, Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 45, 1996, s. 16-54; 5. část, Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 45, 1996, s. 113-153; 6. část, Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 45, 1996, s. 214-257.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Veřejné komunikace a mýto na Krnov¬sku v 17. a 18. století. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 46, 1995, s. 190-192.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: K hraničním problémům moravsko – slovenským po rozdělení Československa (na příkladu rekreační osady Na Kasárni v blízkosti Velkých Karlovic). Slezský sborník, 94, 1996, s. 221-228.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Nový pramen k dějinám Těšínska. T쬚ínsko, 1996, č. 4, s. 4-7.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Řemeslná výroba v poddanských městech na Opavsku a Krnovsku v letech 1648-1740. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 4, 1997, s. 120-137.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Produkce piva ve městech Opavského knížectví ve 2. polovině 17. a 1. polovině 18. století. Slezský sborník, 96, 1998, s. 241-249.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Hlučínský vězeň z Kunčic pod Ondřejníkem. Těšínsko, č. 3, 1998, s. 30-31.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: První katastrální šetření ve městech na Těšínsku. Těšínsko, 1999, č. 3, s. 1-6, č. 4, s. 8-17.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Několik poznámek k dějinám obchodu v Opavě v raném novověku. Acta historica et museologica Univer¬sitatis Silesiae Opaviensis, řada C, 4, 1999, s. 28-35.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Výbava opavské měšťanské nevěsty z počátku 18. století. Vlastivědné listy, 2000, č. 1, s. 7-9.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Urbář města Opavy z roku 1645, Opava. Sborník k dějinám města, 2, 2000, s. 39-41.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Město Těšín po požáru roku 1720. Těšínsko, 2000, č. 2, s. 1-9.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Panoramatický pohled na Těšín z roku 1720. Těšínsko, 2000, č. 2, s. 30-31.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Urbář raduňského panství ze druhé poloviny 17. století. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 50, 2001, s. 218-233.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K územně správnímu členění Slezska před rokem 1740. Slezský sborník, 100, 2002, s. 61-81.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – STŘEŠTÍKOVÁ, M.: Razumovští z Vikštejna a jejich městský palác v Opavě. Vlastivědné listy, 2002, č. 1, s. 13-16.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Socioprofesní struktura obyvatel Rakouského Slezska ve světle konskripce z konce 18. století. Acta historica et museologica USO, řada C, 7, 2003, s. 213-222.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Židé na Těšínsku v popisu obyvatel podle povolání z doby okolo r. 1780. Těšínsko, 2003, č. 1 s. 7-10.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Slezsko v učebnici korunního prince Josefa. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 52, 2003, s. 235-251.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Ženy v čele měšťanských domácností na Těšínsku ve 20. letech 18. století. Těšínsko, 2004, č. 1, s. 1-5.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Několik poznámek k vývoji nižších územně správních celků (vikpild, krajů) se zřetelem k Hornímu Slezsku. Studia Śląskie, LXIII, 2004, s. 135-148.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Věno, obvěnění a dědické vypořádání manželů ve městech na Těšínsku v 18. století. Sondy do každodennosti slezské měšťanské společnosti. Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 53, 2004, s. 82-97.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Městský palác Bruntálských z Vrbna v Opavě v pozůstalostním soupisu z roku 1688, ČSZM, sér. B, 54, 2005, s. 211-221.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Opavské měšťanky pozdně barokního období – ženy na prahu emancipace? Opava, Sborník k dějinám města, 5, 2006, s. 9-12.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Ženy ve slezské měšťanské společnosti barokního období (několik poznámek na okraj probíhajícího výzkumu). In: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Edd. K. Čadková, M. Lenderová, J. Stráníková, Pardubice 2006, s. 251-262.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Obraz Těšínska v církevní topografii „Silesia in Conmpendio“, Těšínko, č. 1, 2006, s. 19-25.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Statistické prameny k dějinám Slezska církevní provenience, Slezský sborník, 104, 2006, s. 81-89.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: K bernímu zatížení Slezska v závěrečné fázi jeho příslušnosti k zemím Koruny české, Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 55, 2006, s. 112-116
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: K daňové zátěži Opolska-Ratibořska v poslední čtvrtině 17. století, Studia Śląskie, LXV, 2006, s. 77-95.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Opavské měšťanky pozdně barokního období – ženy na prahu emancipace? Opava, Sborník k dějinám města, 5, 2006, s. 9-12.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Dějiny středověku a raného novověku na stránkách „Těšínska“, Těšínsko 2007, č. 3, s. 7-11.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K velikosti měst ve Slezsku v poslední fázi jeho příslušnosti k české Koruně, Acta historica et museologica USO, řada C, 7, 2007, s. 153-170.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K organizaci a působnosti celoslezských shromáždění sněmovního charakteru v období absolutismu. Acta historica USO: Confinia Silesiae, 1, 2008, s. 119-140.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Kavalírská cesta Ferdinanda Jana z Lichtenštejna, ČSZM, sér. B, 57, 2008, s. 220-227.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Stručně o silesiakálních výzkumech ve Slezském ústavu v Opavě. Sl. sb., 107, 2009, s. 116-123.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K šenovskému epilogu Jana ml. Bruntálského z Vrbna. Těšínsko, č. 4, 2009, s. 10-13.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: „Buď Bohu chvála a čest, že jest dáti ráčil, z cizích zemí domů v dobrým zdraví se navrátiti…“ Cesty Kryštofa Bernarda Skrbenského z Hříště ve světle jeho Knihy pamětí. Acta historica USO, 3/2010, s. 33-52.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Dominačtí z Karlsbrunnu. K osudům a životnímu stylu slezských erbovních měšťanů barokní doby, Acta historica USO, 4, 2011, s. 51-75.
 • K KORBELÁŘOVÁ, I.:ORBELÁŘOVÁ, I.: Viktuálie a personálie v kuchyňských účtech břežské knížecí komory z roku 1660. Ediční příspěvek k výzkumu barokních dvorských slavností, ČSZM, sér. B, 61, 2012, s. 77-88.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – DLUHOŠOVÁ, R.: Family Strategies of Burgher Elites of Opava in the Period of Religious Transformation, Mesto a dejiny, 1. 2012, č. 1-2, s. 149-157.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: „…i přisedl vévoda do vozu ke knížecí nevěstě….“ Příspěvek k poznání dvorských ceremoniálů posledních Piastovců, Acta historica UUO, 5, 2012, s. 175-197.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: „Godefridus Boem, Trutnoviensis“. Příspěvek k mobilitám intelektuálních elit na příkladu opavského lékařství v raném novověku. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 7, 2014, s. 75-93.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R. – DLUHOŠOVÁ, R.: „… tělesně krásná a s tváří jemnou a půvabnou…“ Funerální portrét Anny Lucemburské, urozené chráněnky knížete Přemka I. Těšínského na cestě do Anglie. Těšínsko, č. 2, 62, 2014, s. 1-12.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Die schlesischen Städte in der frűhen Neuzeit als Forschungsthema der letzten zwei Jahrzehnte, in: Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou staletí/Städte im Mittelalter und in der frűhen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren, Praha 2013, s. 279-299.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Opavští erbovní měšťané předbělohorkské doby. Prolegomena k výzkumu, Slezský sborník 113, 2015, s. 5-21.
 • Korbelářová, Irena – Žáček, Rudolf, Poutě ve slezské části olomoucké diecéze ve 2. polovině 18. století, Acta Universitatis Silesianae Opaviensis 8, 2015, s. 27-48
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Obraz opavského gymnazijního muzea v osobních výpovědích císaře Františka I., Časopis Slezského zemského muzea, sér. B, 65, 2016, s. 233-240.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Ad fontés! Několik upřesňujících poznámek k historickému vývoji objektu č. 343/37 na Masarykově třídě v Opavě v letech 1784 až 1837, Acta historica USO, 10, 2017, s. 51-67.

Studie ve sbornících

 • KLÁT, J. – MATĚJ, M. – KORBELÁŘOVÁ, I.: Registr památek a pamětihodností. IV. aktuální problémy dolování. In: Sborník příspěvků z konference. Ostrava 1994, s. 63-65.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Slezsko v dějinách českého státu v letech 1335-1740 v české historiografii. In: Slezsko v dějinách českého státu. Red. M. Borák, Opava 1998, s. 109-121.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – STŘEŠTÍKOVÁ, M.: Muzea a muzejnictví v českých zemích po roce 1945. K výzkumnému programu Slezského zemského muzea v oblasti muzeologie. In: Sborník přednášek ze semináře Naše muzejnictví v minulém desetiletí čili Muzejníkovo soužití s múzami, úředníky i zedníky, Masarykovo muzeum v Hodoníně 21. -22. 6. 2001, s. 9-13.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Několik poznámek ke studiu sociální struktury společnosti na Těšínsku v 18. století. In: Studie k sociálním dějinám, 6, 2001, s. 81-92.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Přínos statistických pramenů olomoucké diecéze z předjosefinského období pro historiografii Slezska. In: XXVII. Mikulovské sympozium 2002, Brno 2003, s. 311-315.
 • JIRÁSEK, Z. – KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: České muzejnictví pod vlivem politických změn po roce 1945. In: Sborník z konference Muzea v procesu transformace, FF MU Brno, 24. – 26. 11. 2003. Brno 2004, s. 33-41.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Euroregiony na pomezí České republiky a Polska a jejich perspektivy na příkladě euroregionů „Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński“ a „Silesia“. In: Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europiejskich. Aktywność społeczna mieszkańców pogranicza. Sborník příspěvků z konference, Opava 2003, s. 111-119.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Poláci v soudních záznamech města Opavy ze 2. poloviny XVII. století. In: Polacy w Czechach. Czesi v Polsce X – XVIII wiek. Red. H. Gmiterek, W. Iwanczak, Wydawnictvo Iniwersytetu Marii Curie. Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 209-216.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Postavení a perspektivy českého venkova na prahu evropské integrace. (na příkladu Moravskoslezského kraje). Pozycja i perspektywy czeskiej wsi na progu integracji europejskie (na przykładzie kraju moravsko-śląskiego). In: Colloquium Opole 2003. Przystępienie do Unii Europejskiej – szanse dla regionów. Red. S. Senft, A. Trzcielińska-Polus, Opole 2004, s. 92-113.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Nezaměstnanými navzdory vzdělání. Vzdělání neodpovídající potřebám trhu práce. (Situace v České republice s přihlédnutím k situaci v Moravskoslezském kraji). In: Colloquium Opole 2004. Kształcenie + wykształcenie = praca? Opole (Polsko). Red. S. Senft, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu, Opole 2005, s. 116-127.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Přepychové paláce, anebo dřevěnice s kurloky? K bydlení měšťanských vrstev na Těšínsku v pozdně barokním období. In: Cieszyńskie studia muzealne/Těšínský muzejní sborník, 2, 2005, s. 155-173.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Úloha samosprávy v rozvoji pohraničí (na příkladu aktivity obecních samospráv v oblasti muzejnictví). In: Śląsk Opolski i Opawski w kierunku standardów europiejskich. Regiony i procesy integraczne po wejściu do Unii Europiejskiej. (Zbiór referatów z konferencji)/Opolské a Opavské Slezsko ve směru evropských standardů. Regiony a integrační procesy po vstupu do Evropské unie. Opava 2005, s. 84-87.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Mezinárodní mobility vysokoškolských studentů (s akcentem na zkušenosti Slezské univerzity v Opavě) – cesta ke hledání vyšší kvality vztahů mládeže v „nové“ Evropě. In: Colloquium Opole 2005. W zjednoczonej Europie. Perspektywy młodych Czechów, Polaków i Niemców ze wschodnich krajów federacji. S. Senft, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu, Opole 2006, s. 23-27.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Ženy ve slezské měšťanské společnosti barokního období (několik poznámek na okraj probíhajícího výzkumu), in: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. (Sborník příspěvků ze IV. pardubického bienále 27.-28. 4. 2006). Edd. K. Čadková, M. Lenderová, J. Stráníková, Pardubice 2006, s. 251-262.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Rola mniejszości narodowych i etnicznych w życiu politycznym i spolecznym, in: Colloquim Opole 2006. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej – tożsamość i perspektywy w jednoczącej się Europie. S. Senft, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu etc., Opole 2007, s. 43-48.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Ženy ve slezské vědě. K problému ženské vzdělanosti a odborné působnosti v Dolním Slezsku v období baroka. In: Tradycje nauki legnickiej. Konferencja naukowa z okazji 480. rocznicy załoźenia uniwersytetu w Legnicy, 12 października 2006 r. Legnica 2007. Red. S. Dąbrowski, Legnica 2007, s. 119-128.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Glosy k periodizaci raněnovověkých dějin Slezska, in: K periodizaci dějin Slezska. Sborník z pracovního zasedání v Opavě 11. a 12. 12. 2007, Opava 2008, s. 115-121.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Zpřístupnění pramenů k dějinám Slezska v období absolutní monarchie. (głos w dyskusji), In: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. M. Czapliński, J. Dębicki, T. Przerwa, Wrocław 2007, s. 64-70
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: K aktuálním potřebám výzkumu v oblasti starších dějin slezských měst a venkova. (głos w dyskusji), in: Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych. Red. M. Czapliński, J. Dębicki, T. Przerwa, Wrocław 2007, s. 1389-141.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Funkcje muzeum na pograniczu z perspektywy pogranicza polsko-czeskiego, in: Muzeum i dziedzictwo kulturowe pogranicza. Kudowa-Zdrój – tożsamość i zbliżenie. Kudowa-Zdrój, 2008, s. 155-162.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Rola języka w życiu mniejszości w Republice Czeskiej, in: Colloquium Opole 2007. Mniejszości narodwe i etniczne w Europie – edukacja i kultura. S. Senft, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu etc., Opole 2008, s. 68-75.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Slezská města pozdně barokního období – hospodářské a kulturní skvosty, anebo lokality provinčního významu? In: Slezsko. Země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. Národní galerie v Praze, 2008, s. 403-415.
 • JIRÁSEK, Z. – KORBELÁŘOVÁ, I.: Procesy migracyjne na Śląsku Opawskim po roku 1945, in: Colloquium Opole 2008. Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji. Red. K. Hefner, A. Trzecielińska-Polus, PIN – IŚ w Opolu, Osteuropa-Institut, Regensburg, Opole 2009, s. 100-109.
 • JIRÁSEK, Z. – KORBELÁŘOVÁ, I.: Migrační procesy na Opavském Slezsku po roce 1945, in: Colloquium Opole 2008, Otwarta Europa – otwarte regiony – nowy wymiar migracji, Opole 2009, s. 100-109.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Slezsko v elektronických encyklopediích na příkladu Wikipedie, in: Encyklopedia Śląska i Śląsk w encyklopediach, Opole-Katowice 2011, s. 144-151.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Vítkovice. Architektonický a společenský fenomén ostravsko-karvinské průmyslové oblasti 19. a 20. století, in: Katowic w kulturze pamięci, red. A. Barczak, Katowice 2011, s. 27-37.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Slezanky barokního období – ženy na prahu emancipace?, in: Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování. (Genderová tematika ve výuce dějepisu). UJEP, Ústí nad Labem, 2011, s. 82-93.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Soukromá muzea na severní Moravě a v Českém Slezsku, in: Muzea domowe. Poradnik metodyczny 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2013, s. 13-19.
 • KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R.: Role politického vtipu a humoru v české společnosti, in: (Bibliotheca Etnologiae Europae Centralis, red. Serii Z. Kłodnicki, J. Langer, vol. IV), Polski i czeski humor zaangażowany – dovtip, anekdota i karykatura polityczna, red. H. Rusek, A. Drożdż, Cieszyn-Katowice-Brno 2013, s. 37-58.
 • KORBELÁŘOVÁ, I.: Gastronomie doby Karla IV. Několik poznámek na okraj popularizace historicky atraktivních témat v rámci kulturního turismu. In: Patočka, J. a kol., Odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu, sborník z vědecké konference pořádané Katedrou arts managementu Fakulty podnikohospodářské, VŠE, Praha 13. – 14. září 2016, zámek Loučeň, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2016, ISBN 978-80-245-2188-6, s. 51-60. Elektronický sborník, [on-line]. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/0ByMXVbD7tjqAbXR3dHZKS3k3b3M/view
 • KORBELÁŘOVÁ, I.  Armorial and Ennobled Burghers of Opava of the Pre- and Post-White Mountain Period. Cultured Personages or Unscrupulous Players? In: 11th Congress of Czech Historians: Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century. A collection of studies from sections P69 and P80 of the 11th Congress of Czech Historians 2017-09-14 Olomouc. Ostrava – Praha: Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century, 2018. s. 115-134.