PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.

Hradecká 665/17, 746 01 Opava

Vědecké zaměření

Kulinární dědictví českých zemí; kulturní dědictví Slezska; každodennost

Životopis

Vzdělání:

 • 2013 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, studijní program Filologie, obor Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu – angličtina (Ph.D.)
 • 1991-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor anglický jazyk a literatura
 • 1987 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Brno (dnes MU), Filozofická fakulta, obor ruský jazyk a literatura (PhDr.)
 • 1980-1985 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Brno (dnes MU), Filozofická fakulta, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ruština – pedagogika
 • 1983 semestrální pobyt na Pedagogickém institutu Volgograd

 

Zaměstnání:

 • 2008-dosud: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, odborný asistent, vedoucí Kabinetu lektorských jazyků (2008-2017), prorektorka pro studijní a sociální záležitosti Slezské univerzity v Opavě (2011-2015), vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu (2017-2023)
 • 2003-2009: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, asistent
 • 2000-2008: VOŠ a HŠ Opava, výuka na vyšším odborném studiu, vedoucí předmětové komise cizích jazyků
 • 1987-2000: VOŠ a HŠ Opava, výuka na střední škole
 • 1985-1987: ZŠ Otická Opava, učitelka

 

Řešené projekty

 • NAKI II id. č. DG18P02OVV067, Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace, členka řešitelského týmu (2018-2022)
 • NAKI II id. č. DG18P02OVV057, Kulturní tradice českého rybářství ves světle jeho využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě, členka řešitelského týmu (2018-2021)
 • INTERREG V-A Česká republika – Polsko; Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140, Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři, členka řešitelského týmu (2017-2018)

 

 • OP VVV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238, Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje, členka řešitelského týmu (2019-2022)
 • OP VVV, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0177, Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus, členka řešitelského týmu (2011-2013)
 • Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, reg. č. RRC/04/2009, Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v Moravskoslezském kraji; členka řešitelského týmu (2010-2014)

 

 • La Fondation pour la Formation Hôtelière for European Hospitality/Tourism Partner Institutions, projekt Preserving Culinary Culture – Maintaining Culinary Heritage; International Gastronomy Seminar, řešitelka (2013-2020)

 

Interní projekty

 • Studentská grantová soutěž, č. SGS/3/2017, Každodennost, festivity a kulturní transfer: fenomény středoevropských dějin, členka řešitelského týmu (2017-2018)
 • Studentská grantová soutěž, č. SGS/11/2015, Formy kulturního transferu v předmoderní době, členka řešitelského týmu (2015-2016)
 • Interní soutěž Institucionálního plánu SU v Opavě, Inovace jazykové výuky. Rozšíření nabídky předmětů v anglickém a německém jazyce, řešitelka (2015)
 • Institucionální plán, Rozvojový projekt, Akademická poradna, řešitelka (2013, 2014)
 • Institucionální plán, Rozvojový projekt, Propagace a marketing, řešitelka (2013, 2014)
 • Institucionální plán, Rozvojový projekt, Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V, řešitelka (2012, 2013, 2014)
 • Institucionální plán, Rozvojový projekt, Rozvoj poradenských služeb na SU, řešitelka (2012)

 

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Dluhošová, Radmila, Culinary Lexicon Analysis, Opava 2014.

 

Podíl na monografiích

 • Korbelářová, Irena – Dluhošová, Radmila – Matejko-Peterka, Ilona – Tvarůžková, Michaela –Žáček, Rudolf, Begräbniskultur an den Höfen der Herzöge von Liegnitz-Brieg in der frühen Neuzeit. Beiträge und Materialen, Opava 2022.
 • Korbelářová, Irena – Dluhošová, Radmila – Kozák, Petr – Morávková, Naděžda – Stuchlíková, Jana – Vymětalová, Karla – Žáček, Rudolf – Sobotková, Jitka, Kulinární dědictví Čech, Moravy a Slezska. Tematická výběrová encyklopedie, Opava 2022.
 • Korbelářová, Irena – Dluhošová, Radmila – Hán, Jan – Kašpar, Jan – Kubátová, Anna – Levý, Eduard – Zelený, Jiří, Rybí kuchyně českých zemí. Kulturně-historické tradice a současné aspekty, Praha 2021.
 • Korbelářová, Irena (ed.) – Dluhošová, Radmila – Sobotková, Jitka, Paměť chuti. Receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí, Opava 2020.
 • Korbelářová, Irena – Dluhošová, Radmila (edd.), Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu, Opava 2019.
 • Plesník, Pavol – Dluhošová, Radmila, International tourism, Opava 2016.
 • Burda, Alexandr – Dluhošová, Radmila a kol. Mystery Shopping. Prolegomena. Opava 2011.

 

Kapitoly v knihách

 • Dluhošová, Radmila, Exkurz do stravovacích zvyklostí všedního dne ve Slatině na Bílovecku, in: Vůkol Slezska. Circum Silesiae, P. Tesař, Opava 2019, s. 167-178.
 • Dluhošová, Radmila – Korbelářová, Irena, Pamětní tisky k průběhu pohřebních obřadů, in: Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu, Opava 2019, s. 381-547.
 • Dluhošová, Radmila – Korbelářová, Irena – Žáček, Rudolf, Relace o úmrtí, pohřbech a uložení vévodů a vévodkyň, princů a princezen, in: Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu, Opava 2019, s. 169-377.
 • Dluhošová, Radmila, Svatební řád města Břehu z roku 1553, in: I. Korbelářová a kol., Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu, Opava 2018, s. 203-213.
 • Dluhošová, Radmila, Kulinární dědictví v translatologii aneb Úskalí překladatele gastronomických textů s výskytem regionálních a tradičních pokrmů, in: I. Korbelářová a kol., Kulinární kultura Slezska a střední Evropy. Východiska, metody, interdisciplinarita, Opava 2015, s. 227-236.

 

Studie v časopisech 

 • Dluhošová, Radmila – Korbelářová, Irena – Žáček, Rudolf, Paměť, oživená minulost a zážitkové eventy. Na okraj interdisciplinarity a specifických informačních zdrojů probíhajícího výzkumu kulinárního dědictví českých zemí s přihlédnutím k Hlučínsku, Acta Historica Universitatis Silesiane Opaviensis, 2020, roč. 13, č. 1, s. 149-172.
 • Vaníček. Jiří – Vavrečková, Eva – Dluhošová, Radmila, Comparison of Opinions of Catering Establishment Managers and Visitors Considering Their Attitude to Culinary Tourism, Pannon Management Review, 2017, roč. 6, č. 3, s. 215-230.
 • Vavrečková, Eva – Stuchlíková, Jana – Dluhošová, Radmila, The Results of the Development of Balneal Care Provision and the State of the Czech Spa Industry in Connection with the Changes in Legislation, Czech Journal of Tourism, 2017, roč. 6, č. 1, s. 93-104.
 • STUCHLÍKOVÁ, J. – VAVREČKOVÁ, E. – DLUHOŠOVÁ, R. The Analysis of the Development of Balneal Care Provision and the State of the Czech Spa Industry in Connection with Changes in Legislation, Czech Journal of Tourism, 01/2017, s. 93-104, 2017.
 • Korbelářová, Irena – Žáček, Rudolf – Dluhošová, Radmila, „… tělesně krásná, s tváří jemnou a půvabnou…“ Funerální portrét Anny Lucemburské, urozené chráněnky knížete Přemka I. Těšínského na cestě do Anglie, Těšínsko, 2014, č. 2, s. 1-12.
 • Korbelářová, Irena – Dluhošová, Radmila, Family Strategies of Burgher Elites of Opava in the Period of Religious Transformation, Mesto a dejiny, 2012, č. 1-2, s. 149-157.

 

Studie ve sbornících

 • Vaníček. Jiří – Vavrečková, Eva – Dluhošová, Radmila, The Importance of Spa Tourism in the Czech Republic, Management 2014: Business, Management and Social Sciences Research, Prešov 2014, s. 322-328.
 • Dluhošová, Radmila, Unassimilated Borrowings in Culinary Recipes, In: FaCT Book of Abstracts. Bertiniro, 2014.
 • Dluhošová, Radmila, Difficult Guests, International Case Studies for Hospitality and Tourism Students, Iasi 2012.
 • Dluhošová, Radmila, The Czech Restaurant. The Swiss Experience, International Case Studies for Hospitality and Tourism Students, Iasi 2011.

 

Certifikovaná mapa

 • Hán, Jan – Korbelářová, Irena – Pop, Martin – Dluhošová, Radmila – Vinš, Zbyněk – Macháčková, Karolina, Mapa Kulinární kultury českých zemí, Praha 2022.

 

Audiovizuální tvorba

 • Hán, Jan – Vinš, Zbyněk – Korbelářová, Irena – Dluhošová, Radmila, Gastronomické poklady českých zemí, Praha-Opava 2021.