Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

novodobé dějiny
+420 553 684 480
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

 Kompletni bibliografie


Vědecké zaměření

Novodobé dějiny, dějiny sportu a turistiky, dějiny měšťanské společnosti, dějiny spolků, dějiny Němců v českých zemích.

Životopis

Vzdělání:

 • 1998-2004: studium Mgr., Slezská univerzita v Opavě, obor Historie
 • 2003: III.-VIII., studium Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg (Erasmus/Sokrates)
 • 2004-2008: Ph.D., Historie se zaměřením na české a československé dějiny, Slezská univerzita v Opavě
 • 2004: VIII.-XII., studium Bayerische Julius-Maximilians Universität Würzburg (DAAD)

Zaměstnání:

 • 2020-dosud: docent, Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě
 • 2008-2020: odborný asistent Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě

Řešené grantové projekty

 • Česko-německý fond budoucnosti, č. 5 08 0480, „Vydání knihy Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích“, 2009 (řešitel)
 • GA ČR, č. 16-14575S, „České myšlení o sportu do roku 1939“, 2016-2018 (řešitel)
 • GA ČR, č. 19-10401S, Sport jako podívaná: Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém prostředí (do roku 1945), řešitel (2019-2021) samostatná stránka projektu

Výběrová bibliografie
Monografie

 • PELC, Martin. Na football! Fotbalové diváctví a fanouškovská kultura v českých zemích do roku 1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022. 384 s.
 • PELC, Martin. Sport a česká společnost. Osobnosti – Instituce – Reflexe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018. 352 s.
 • PELC, Martin. Maria Stona und ihr Salon in Strzebowitz. Kultur am Rande der Monarchie, der Republik und des Kanons. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2014. 296 s.
 • PELC, Martin. Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích, Brno: Matice moravská 2010. 390 s.

Kapitoly v knihách

 • PELC, M. Fußball als Faktor der österreichisch-tschechoslowakischen Beziehungen (1918-1938), in: Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (edd.): Demokratische Monarchie – undemokratische Republik? Kontinuitäten und Brüche zwichen Monarchie und Republik in Mitteleuropa. Schriftenreihe der Ständigen Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe. Band 5. Wien 2022, s. 135–152.
 • PELC, Martin. Měšťanské spolky. In: Ivo Cerman (ed.): Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti. Praha 2016, s. 471-489.
 • PELC, Martin. Topography of humour. Several issues regarding the organisational and social structure of the Schlaraffia clubs prior to 1914. In: Karla Vymětalová – Jiří Knapík (eds.): Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800-2000. Opava 2014, s. 209-222.
 • PELC, Martin. Německé turistické spolky v Československu 1918-1938. In: Marek Waic a kol.: Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu/Deutsche Turn- und Sportvereine in den tschechischen Ländern und in der Tschechoslowakei. Praha: Karolinum 2008, s. 149-170 (německý text Deutsche Touristenvereine in der Tschechoslowakei 1918-1938. In: Tamtéž, s. 428-453).

Studie v časopisech

 • PELC, Martin. The World Cup Final 1934 as a Defining Moment in Czechoslovak Football Culture. Soccer & Society 23, 2022, no. 2, s. 173-186.
 • PELC, Martin. „Gautschův výnos o hrách“ a české země (1890-1914), Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 11, 2018, s. 39-52.
 • PELC, Martin. K dějinám pojmu „sport“ v habsburské monarchii, Dějiny – teorie – kritika 2016, č. 2, s. 237–252.
 • PELC, Martin. Tomáš Garrigue Masaryk a Helena Železná-Scholzová, Český časopis historický 114, 2016, č. 1, s. 116-145.
 • PELC, Martin. Connubio slavo sulle Alpi: turisti cechi e monti sloveni prima della Grande Guerra. Un caso di etnificazione della montagna, Archivio Trentino. Rivista interdisciplinare di studi sull’età moderna e contemporanea 2013, 1, s. 126-152.
 • PELC, Martin. Bertha von Suttner a Třebovice Marie Stony. Kulturněhistorická studie, Acta historica Universitas Silesianae Opaviensis 2012, č. 5, s. 199-212.
 • PELC, Martin. Vídeňský akademický buršenšaft „Silesia“ a Rakouské Slezsko, Časopis Matice moravské 131, 2012, s. 39-63.
 • PELC, Martin. Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens, Časopis Slezského zemského muzea – série B, vědy historické 60, 2011, č. 2, s. 141-151.
 • PELC, Martin. Pohorská jednota „Radhošť“ a Klub českých turistů: problém vztahu regionu a centra, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Confinia Silesiae (K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka) 2008, č. 1, s. 425-437.
 • PELC, Martin. Působení českého odboru Slovinského alpského spolku. Z každodennosti česko-slovinských vztahů před rokem 1914, Slovanský přehled 94, 2008, č. 1, s. 151-167.
 • PELC, Martin. K osobnosti Friedricha Stolberga (1877-1954), Časopis Slezského zemského muzea – série B, vědy historické 54, 2005, č. 2, s. 181-192.

Studie ve sbornících

 • PELC, Martin. Erwin Hanslik a jeho hledání rakouské identity. In: Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Praha: Academia 2016, s. 32-42.
 • PELC, Martin. Recesistické spolky Šlarafie. Herní prvek v kultuře 19. století. In: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha: Academia 2014, s. 248-257.
 • PELC, Martin. Orte der Selbstpositionierung. Deutsche und tschechische Wandervereine in den böhmischen Ländern vor 1945. In: Peter Stachel – Martina Thomsen (Hg.): Zwischen Exotik und Vertrautem. Zum Tourismus in der Habsburgermonarchie und ihren Nachfolgestaaten. Bielefeld: Transcript-Verlag 2014, s. 233-242.
 • PELC, Martin. „Das landschaftlich Gegebene, das Bestehende erhalten, es nur verschönern…“ Das touristische Projekt und die Landschaft in den böhmischen Ländern vor 1945. In: Horst Förster – Julia Herzberg – Martin Zückert (Hg.): Umweltgeschichte(n). Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus. München: Vandenhoeck & Ruprecht 2013, s. 255-274.