Mgr. Igor Zmeták, PhD.

vedoucí Oddělení historie, dějiny raného novověku
+420 553 684 477
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Vědecké zaměření

Dějiny raného novověku, dějiny etnologie a kulturní antropologie, dějiny kultury raného novověku, mytologie, dějiny křesťanství

Životopis 

Vzdělání:

 • 2001–2006 Doktorandské štúdium na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – študijný odbor etnológia
 • 1992–1995 Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – pedagogická spôsobilosť
 • 1989–1994 Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – Mgr.

Zaměstnání:

 • 2015–dosud odborný asistent Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě
 • 2013–2014 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií – odborný asistent
 • 2007–2013 Univerzita Komenského FiF – Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, vedecký výskum, odborný asistent
 • 2002–2012 Slovenská národná knižnica v Martine – odborný pracovník pre historické knižničné fondy SR – celoslovenský výskum historických dokumentov 16.-18. storočia
 • 1999–2002 Krajský úrad v Trenčíne, Odbor kultúry – odborný pracovník pre múzeá, knižnice a galérie Trenčianskeho kraja

Řešené grantové projekty 

 • 2015–2018 Rozvoj znalostí studentů historických oborů prostřednictvím terénních praxí. Grant SU – řešitel
 • 2013–2014 Riešiteľ a autor projektu záchrany a sprístupnenia Historickej knižnice ECAV v Levoči v spolupráci s Karpatendeutsche Kulturwerk Slowakei, realizovaný s podporou Bundesregierung für Kultur und Medien auf Grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
 • 2011–2012 Vedecko – výskumný projekt v systéme VEGA – Kultúrne procesy v postsocialistickej spoločnosti – medzi globalizáciou a lokalizáciou
 • 2007–2010 Vedecko – výskumný projekt v systéme VEGA – Dejiny etnológie na Slovensku – staršie obdobie.
 • 2008–2009 Vedecko-výskumný projekt v systéme VEGA – Atlas histórie evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku – historické knižnice ECAV
 • 2003–2006 „Prírodné národy podľa historických dokumentov zachovaných na Slovensku“ – vedecký výskum Slovenskej národnej knižnice v spolupráci s Filozofickou fakultou Univ. Komenského v Bratislave

Výběrová bibliografie

Monografie 

 • ZMETÁK, Igor. Benediktínskymi cestami. Trenčín 2013.
 • ZMETÁK, Igor. Benediktínskymi cestami II. Trenčín, 2014.
 • ZMETÁK, Igor. Chocholná – Velčice. Monografia obce, Chocholná – Velčice 2014.
 • ZMETÁK, Igor a kol. 2018. Kostolná-Záriečie. Monografia obce. Obec Kostolná-Záriečie, 2018, 251s.
 • ZMETÁK, Igor. 2019. Sokol Trenčín. 100 rokov. Trenčín, 2019, 102 s.

Kapitoly v knihách 

 • ZMETÁK, Igor. Etnológia v prameňoch In BOTÍKOVÁ, Marta – HLOŠKOVÁ Hana – ZMETÁK, Igor. 2011. Príspevky k dejinám etnológie na Slovensku (16. –20.storočie). Bratislava 2011, s. 7–86.
 • ZMETÁK, Igor. 2018. Obec na mapách a v historických dokumentoch.In: Kostolná-Záriečie.Monografia obce. Obec Kostolná-Záriečie,2018, s.22-29.
 • ZMETÁK, Igor. 2018. Tradičné zvyky a obyčaje..In: Kostolná-Záriečie.Monografia obce. Obec Kostolná-Záriečie,2018, s.129-135.
 • ZMETÁK , Igor. 2018. Evanjelická cirkev augsburského vyznania.In: Kostolná-Záriečie.Monografia obce. Obec Kostolná-Záriečie,2018, s.175-177.
 • ZMETÁK, Igor, MACKO, Martin. 2018. Židovská náboženská obec.In: Kostolná-Záriečie.Monografia obce. Obec Kostolná-Záriečie,2018, s.177-183.

Studie v časopisech

 • ZMETÁK, Igor. Veda a mystika v šľachtickej knižnici za čias osvietenstva In Knižnica, 2/2003, s. 107–109.
 • ZMETÁK, Igor. Po stopách historických tlačí. Drážďanská galéria Príleských – Ostrolúckych In Knižnica 10, 2002, str. 466–467.
 • ZMETÁK, Igor. Tvary ducha Afriky v Galérii M.A. Bazovského v Trenčíne In Múzeum 2/2003, s. 36–37.
 • ZMETÁK, Igor. Regionálne základy tradičnej kultúry a kultúrnej identity. Kultúrne trasy po Trenčianskom kraji In Tradícia a súčasnosť, 3–4/2006, Bratislava, s. 13–20.
 • ZMETÁK, Igor. Pán prsteňov – etika a mýtus v postmodernej kultúre In Knižnica, 5/2006, s. 60–61.
 • ZMETÁK, Igor. Národy sveta optikou 16. storočia In Pamiatky a múzeá, 4/2006, s. 14–19.
 • ZMETÁK, Igor. Prehistorické hry v Galérii M.A.Bazovského v Trenčíne In Muzeum, 3/2007, s. 31–32.
 • ZMETÁK, Igor. Etnografické správy slovenskej proveniencie o prírodných národoch v historických knižničných dokumentoch XVIII. storočia In Slovenský národopis 1/2007, s. 76–91.
 • ZMETÁK, Igor. Geronimo – symbol indiánskeho bojovníka In Historická revue, 1/2008, s. 38–41.
 • ZMETÁK, Igor. X. Eder a jeho spis o bolívijských Moxoch v kontexte etnografie 18. storočia In Slovenský národopis 2/2008. Bratislava, s. 168–176.
 • ZMETÁK, Igor. Výskum historických knižničných dokumentov k dejinám etnológie 16.-19. storočia In Etnologické rozpravy 2/2008, s. 67–74.
 • ZMETÁK, Igor. 510 rokov objavovania Afriky na Slovensku. Od Codexu Bratislavensis po Africkú zbierku Ivana Melicherčíka In Ethnologia Actualis Slovaca.13, 1/2013. Trnava 2013, s. 89–107.
 • ZMETÁK, Igor. F.X. Eder – Descriptio provinciae Moxitarum in Regno Peruano. Stredoeurópsky prameň k dejinám Bolívie. In Historica Olomoucensia 50–2016. Olomouc 2016, s. 27–49.
 • ZMETÁK, Igor. 2016. Daniel Krman a jeho cesty (Daniel Krman and his journeys). In KLIO, Czasopismo Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 37, 2/2016. Torun, 2016, s. 46–60.
 • ZMETÁK Igor . 2017. Domorodé národy Floridy podľa stredoeurópskych cestopisov zo 16.storočia. In: Historica Olomoucensia 53-2017. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 127-146.

Studie ve sbornících

 • ZMETÁK, Igor. Otvorené múzeum a otvorená spoločnosť. Múzeum v postmodernej kultúre In Múzeum školou a hrou. Zborník SNM-NMC, 2000, s. 49–52.
 • ZMETÁK, Igor. Formy správ o exotických kultúrach v knihách z druhej polovice 17. a začiatku 18. storočía In Problematika historických a vzácných knižních fondu – Architektura knihy – Forma, obsah a jejich tvar, Brno 2006, s. 43–52.
 • ZMETÁK, Igor. Obraz prírodných národov v historických knižničných dokumentoch na prelome XVI.a XVII. storočia In Problematika historických a vzácných knižních fondu, Brno 2005, s. 235–240.
 • ZMETÁK, Igor. Cosmographia Universalis v dobe protireformácie In Studia Comemeniana et historica 75-76. Sborník XXV. Medzinárodního komeniologického kolokvia. Uherský Brod 2006, s. 123–128.
 • ZMETÁK, Igor. Habitus – etnografia XVI. storočia In Problematika historických a vzácných knižních fondu. Olomouc 2007, s. 73–83.
 • ZMETÁK, Igor. Ostrovy Južných morí podľa historických knižničných dokumentov zo Slovenska In Problematika historických a vzácných knižních fondu 2007. Olomouc, 2008, s. 93–103.
 • ZMETÁK, Igor. Knižnice a cesty Daniela Krmana In Problematika historických a vzácných knižních fondů 2010. Olomouc 2011, s. 59–
 • ZMETÁK, Igor. Skalka v historických dokumentoch a súvislostiach In Okno do histórie Skalky pri Trenčíne. Ora et Ars – Skalka 2011. medzinárodné sympózium. Trenčín 2011, s. 12–18.
 • ZMETÁK, Igor. Svet za morom podľa 16.storočia In Za miedze, za morze w zaswiaty. Kulturowe wymiary podrózowania, Wroclaw 2012, s. 11–
 • ZMETÁK, Igor. Od Izidora Sevillského k Paracelsovi – exkurz do stredovekej vedy a alchýmie In Okno do kláštornej medicíny. Ora et Ars – Skalka 2014. medzinárodné sympózium. Trenčín 2014, s. 26–32.
 • ZMETÁK, Igor. Po stopách a symbolizme francúzskych benediktínov In Okno do hudby a architektúry. Ora et Ars – Skalka 2015. medzinárodné sympózium. Trenčín, 2015, s. 20–28.
 • ZMETÁK, Igor. Kláštor a pustovník v historických tradíciách západného kresťanstva. Od sv. Martina z Tours po Martina Luthera. 10. medzinárodné sympózium. Trenčín, 2017, s. 16–21.
 • ZMETÁK, Igor. Od archeológie ku kultúrnemu turizmuTrenčín, masív Skalky, Krásno, Ducové. In Okno nielen do archeológie. Ora et Ars – Skalka 2016. 9. medzinárodné sympózium. Trenčín 2016, s. 46–49.
 • ZMETÁK, Igor. 2016. Historická knižnica Príleských zo Zemianskeho Podhradia. In Bibliotheca Antiqua 2016. Sborník z 25. konference. Olomouc, 2016, s. 110–
 • ZMETÁK, Igor. 2017. Kláštor a pustovník v historických tradíciách západného kresťanstva. Od sv. Martina z Tours po Martina Luthera. In: Okno do historie (nielen) Skalky pri Trenčíne. 10. medzinárodné sympózium. Trenčín: TNOS, 2017, s. 16-22.
 • ZMETÁK, Igor. 2018. Cosmographia universalis alebo cez históriu ku hviezdam. In : Okno do historie pozorovania hviezd. Trenčín, TNOS, 2018, s. 12-18.
 • ZMETÁK, Igor. 2019. Ryba v kultúrno-historickom kontexte. In: Okno do historie: Ryba a kláštor. Trenčín, TNOS, 2019, s. 12-18.

Ediční činnost

 • ZMETÁK, Igor a kol. Okno do historie nielen Skalky při Trenčíne. medzinárodné sympózium. Trenčín 2017, 55 s.
 • ZMETÁK, Igor a kol. Okno nielen do archeológie. Ora et Ars – Skalka 2016. medzinárodné sympózium. Trenčín 2016, 58 s.
 • ZMETÁK, Igor a kol. 2015. Okno do hudby a architektúry. Ora et Ars – Skalka 2015. medzinárodné sympózium. Trenčín 2015, 56 s.
 • ZMETÁK, Igor a kol. Okno do kláštornej medicíny. Ora et Ars – Skalka 2014. medzinárodné sympózium. Trenčín 2014, 58 s.
 • ZMETÁK, Igor a kol. Okno do obnovy. Ora et Ars – Skalka 2013. 6. medzinárodné sympózium. Trenčín 2013, 49 s.
 • ZMETÁK Igor a kol. 2018. Okno do histórie pozorovania hviezd. Ora et Ars- Skalka 2018. Medzinárodný historický seminár. Trenčín: TNOS, 2018, 50 s.
 • ZMETÁK Igor a kol. 2019. Okno do histórie : Ryba a kláštor. Ora et Ars- Skalka 2019. Medzinárodný historický seminár. Trenčín: TNOS, 2019, 51 s.