Doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

dějiny raného novověku
+420 553 607 246 (ZA v Opavě)
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Kompletni bibliografie


Vědecké zaměření

Dějiny pozdního středověku a počátků raného novověku, studium panovnických a aristokratických dvorů, vydávání historických pramenů.

Životopis

Vzdělání:

 • 1999–2004: studium Mgr., Slezská univerzita v Opavě, obor Historie a muzeologie
 • 2003, XI.: studium Uniwersytet Wrocławski (Akademická informační agentura)
 • 2004–2008: studium Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, obor české a československé dějiny
 • 2005 X.– 2006 IX.: studium Universität Regensburg (BAYHOST)
 • 2006 X.– 2007 II.: studium Uniwersytet Wrocławski (Erasmus/Sokrates)
 • 2019: jmenování docentem, Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Zaměstnání:

 • 2008–2009: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
 • 2008–dosud: Zemský archiv v Opavě, archivář, odborný rada
 • 2009–2017: Slezské zemské muzeum, výzkumný a vývojový pracovník
 • 2015–2018: Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, odborný asistent
 • 2019–dosud: Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, docent

Řešené grantové projekty

 • GA ČR, č. P405/11/P509, „Kritická komentovaná edice dvorských účtů Zikmunda Jagellonského, prince polského a vévody hlohovského a opavského, z let 1493–1507“, 2011–2013 (řešitel)
 • MK ČR v rámci  institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (Slezské zemské muzeum DKRVO, MK000100595, projekt č. 3IGS1210, „Memorabilia conventus sancti Wenceslai Oppaviensis fratrum ordinis praedicatorum (kritická edice pramene)“, 2012 (spoluřešitel)
 • MK ČR, NAKI, č. DF11P01OVV018, „Slezsko: Paměť – identita – region“, 2011–2015 (spoluřešitel)
 • GA ČR, č. 16-08176S, „Účty dvora českého a uherského krále Vladislava Jagellonského“, 2016–2018 (řešitel)
 • MK ČR, NAKI II, č. DG18P02OVV067, „Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace“, od 2018 (člen řešitelského týmu)

Výběrová bibliografie

Knihy (monografie a edice pramenů)

 • KOZÁK, Petr: Účty budínského dvora krále Vladislava II. Jagellonského (1494–1495), Praha: Scriptorium 2019, 376 s.
 • KOZÁK, Petr: Červená kniha Opavského knížectví. Edice registra komunikace opavských stavů z let 1614–1618 ve věci jejich sporu s Karlem z Lichtenštejna, Opava: Zemský archiv v Opavě 2015, 279 s.
 • KOZÁK, Petr – RÁBAI, Krisztina: Mezi periferií a centrem jagellonského světa. Registrum dvořanů knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493–1510 / Between the Periphery and the Centre of the Jagiellonian World. The Register of Courtiers of Prince and King Sigismund I Jagiellon from 1493–1510, Opava: Slezské zemské muzeum 2015, 536 s.
 • KOZÁK, Petr: Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507: Kritická edice pramene / Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de annis (1493) 1500–1507: Editio critica, Praha: Scriptorium 2014, 808 s.
 • Kozák, Petr – Prix, Dalibor – Zezula, Michal a kol.: Kostel sv. Martina v Bohušově, Bohušov – Ostrava: Národní památkový ústav 2011, 525 s.
 • KOZÁK, Petr: Zrod stavovského Hlohovska. Mocenská uskupení ve slezském pozdním středověku, Opava: Slezská univerzita v Opavě 2008, 394 s.

Kapitoly v knihách, studie ve sbornících

 • KOZÁK, Petr: Ženy v okolí jagellonského prince (pozdějšího polského krále a litevského velkoknížete) Zikmunda I. do jeho sňatku s Barborou Zápolskou, In: Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, red. Wojciech Iwańczak, Agnieszka Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha, Kraków 2018, s. 63–92.
 • KOZÁK, Petr: Związki książąt śląskich z dynastii Piastów, Podiebradów i Przemyślidów z dworami Jagiellonów na przeƚomie XV i XVI wieku, In: Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego, red. Wojciech Mrozowicz, Wrocƚaw – Oleśnica 2017, s. 207–220.
 • KOZÁK, Petr: The Courtly Accounts of Prince Sigismund Jagiello (Late 15th to Early 16th Centuries) and Their Historical Context, In: Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages, red. Roman Zaoral, Palgrave Studies in the History of Finance, Basingstoke 2016, s. 129–151.
 • KOZÁK, Petr: Mezi centrem a periferií: Itinerář pozdějšího krále Zikmunda I. Starého z doby jeho pobytu v Uhrách a v českých zemích (1498–1507), In: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, red. Bożena Czwojdrak, Jerzy Sperka, Piotr Węcowski, Studia Jagiellonica 2, Kraków 2015, s. 117–171.
 • KOZÁK, Petr: Feind und Faszinationsobjekt zugleich. „Der Türke“ in den Augen des polnischen Prinzen Sigismund während seines Aufenthaltes im Königreich Ungarn und in den böhmischen Ländern (1498–1506), In: Slovakia and Croatia. Historical Parallels and Connections (until 1780), red. Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak, Bratislava – Zagreb 2013, s. 350–358.
 • KOZÁK, Petr: Z dolnoslezské Olešnice do hlavního města Českého království. Pozoruhodný život opavského zemského hejtmana Bernarda Bírky z Násilé († 1483), In: Šlechtic v Horním Slezsku v novověku Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.–20. století) / Szlachcic na Górnym Śląsku. Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV–XX wiek), red. Jiří Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický, Nobilitas in historia moderna Tomus V, Katowice – Ostrava 2011, s. 107–130.
 • KOZÁK, Petr: „Dem Vaterland ist man Danckbarkeit schuldig!“ Joachim Cureus (1532–1573) und der „Sinn“ der schlesischen Geschichte, In: Geschichte, Erinnerung, Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in der Ländern der Böhmischen Krone im 14.–18. Jahrhundert, Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates V, red. Lenka Bobková und Jan Zdichynec, Prag 2011, s. 416–430.
 • KOZÁK, Petr: Politik, Macht, Rituale. Landeseliten des Herzogtums Glogau im ausgehenden Mittelalter, In: Mittelalterliche Eliten und Kulturtransfer östlich der Elbe. Interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, red. Anne Klammt und Sébastien Rossignol, Göttingen 2009, s. 105–123.
 • KOZÁK, Petr: „Citharedo cum cane saltante ad mandata domini principis dedi…“. Všední den na dvoře hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského, In: Všední a sváteční život na středověkých dvorech, Dvory a rezidence ve středověku III, red. Dana Dvořáčková-Malá a Jan Zelenka, Praha 2009, s. 223–239.
 • KOZÁK, Petr: Konfliktní soužití. Zeměpanská moc, šlechta a obec Velkého Hlohova na sklonku středověku, In: Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku, red. Martin Nodl, Martin Wihoda, Brno 2008, s. 225–254.

Studie v časopisech

 • KOZÁK, Petr: Za obzorem národního paradigmatu: Dvory jagellonských monarchů přelomu 15. a 16 století ve vzájemných vztazích (prolegomena výzkumu), Mediaevalia Historica Bohemica 21, 2018, s. 91–108.
 • KOZÁK, Petr: Skon Barbory Opavské a Ratibořské, posledního zástupce rodu Přemyslovců na krnovském knížecím stolci, Časopis Matice moravské 136, 2017, s. 269–280.
 • KOZÁK, Petr: Meals and beverages on Prince Sigismund`s dining table. Some remarks on the possibilities of knowing the diet of the Jagiellonian rulers at the turn of the 15th and 16th centuries, Perspektywy kultury 15, 2016, č. 2, s. 61–107.
 • KOZÁK, Petr: Zlatá bula sicilská z roku 1212 v argumentaci stavů Opavského knížectví na počátku druhého decennia 17. století, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 8, 2015, s. 195–204.
 • KOZÁK, Petr: Účet poselstva stavů knížectví opavského ke králi Ludvíkovi do Uher z roku 1523. Edice pramene, Časopis Slezského zemského muzea – B 62, 2013, s. 171–177.
 • KOZÁK, Petr: Turek a turecký svět ve světle účtů dvora polsko-litevského prince Zikmunda za jeho pobytu v Uhrách a v českých zemích (1498–1506), Slezský sborník 110, 2012, s. 165–180.
 • KOZÁK, Petr: Vznik a proměny úřadu zemského hejtmana na pozdně středověkém Hlohovsku, Studia Zachodnie 13, 2011, s. 27–48.
 • KOZÁK, Petr: „Archiv“ lehnicko-břežských knížat. Písemnosti z rukopisu sign. A 43 uloženého v pražském Národním archivu, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 66, 2011, s. 79–108.
 • KOZÁK, Petr: Princ Zikmund Jagellonský hlohovským a opavským knížetem. Příspěvek k dějinám politické komunikace na přelomu středověku a raného novověku, Średniowiecze Polskie i Powszechne, Tom 2 (6), Katowice 2010, s. 215–233.
 • KOZÁK, Petr: Mocenská uskupení ve stavovské společnosti. Vzestup a pád opavského zemského komorníka Jindřicha Hukovského z Ochab († 1530), Slezský sborník 105, 2007, s. 1–19.
 • KOZÁK, Petr: Zápas o personální politiku v úřadě zemského hejtmana mezi stavy knížectví opavského a českými králi z rodu Jagellonců (1510–1528), Časopis Slezského zemského muzea – B 54, 2005, s. 193–210.
 • KOZÁK, Petr: Vzestup rodu Žerotínů. Život a odkaz Jana staršího ze Žerotína a z Fulneka, Časopis Matice Moravské 124, 2005, s. 47–81.