Věda a výzkum

Ústav historických věd FPF SU se významně podílí na výzkumu dějin Slezska, zejména při zkoumání role Slezska v dějinách českého státu, čímž naplňuje dlouhodobý záměr i statut Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě; spolupracuje při tom s řadou vědeckých pracovišť v České republice i zahraničí. V této souvislosti pracovníci ústavu realizují výzkumný záměr MSM4781305905 „Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy“ (2007 – 2001). Ústav má aktivní vědecké styky s univerzitami ve Würzburku, Vratislavi, Opolí a Krakově.

Vědecký výzkum pracovníků oddělení historie se kromě slezských témat zaměřuje také na další problémy z českých i obecných dějin od počátků středověku až po dobu nejnovější, mezi nimi dominuje především zpracovávání témat z kulturních a sociálních dějin.

oddělení památkové péče a muzeologie se vědecko-výzkumná činnost ústavu soustředí na problematiku teorie dokumentace a ochrany kulturního dědictví, na dokumentaci a prezentaci muzejních a památkových objektů, dále hodnocení vlivu látek znečišťujících ovzduší (oxidu siřičitého a polétavého prachu) na ekosystémy a materiály kulturních a historických památek ve vybraných lokalitách Slezska a severní Moravy. V oblasti muzejní konzervace a restaurování je tradičně věnována pozornost komplexní analýze systému ochrany sbírek v muzeu. V rámci různých projektů jsou řešeny otázky z oblasti dějin konzervace a restaurování, teorie a metodiky moderního konzervátorsko-restaurátorského zásahu, či postupy vedoucí k reálnému zvyšování efektivity při ochraně sbírek v muzeích – včetně participace na vývoji nových metod ochrany sbírkových předmětů. Oddělení rovněž pořádá tradiční mezinárodní konferenci Muzea, památky a konzervace – Museums, Monuments and Conservation a spolupodílí se na přípravě odborných setkání a činnosti profesionálních sdružení.