Těšínské Slezsko 1920-2021

Těšínské Slezsko 1920-2021

 

Mezinárodní projekt Slezské univerzity v Opavě (CZ) a Muzeum Śląska Cieszyńskiego (PL) v Těšíně financovaný z grantu Mezinárodního Visegrádského fondu č. 22010278 (web: https://www.visegradfund.org/)

Československo-polský spor o Těšínsko v letech 1918-1920 vyústil v rozdělení 600 – letého celistvého území knížectví mezi nově vzniklé Československo a Polsko. Dějiny Těšínska se tak včetně procesu vedoucího k jeho dělení staly naším společným kulturním dědictvím. Výklad samotného sporu v meziválečném období trpěl tendenčním narativem, v období socialismu byl úmyslně upozaděn, a přestože po roce 1989 vyšly kvalitní práce, některé závěry starší historiografie potřebují revizi a doplnění.

V roce 2019 proběhla řada akcí spjatých se stoletým výročím československo-polské konfliktu, která především ve vědecké rovině rozvinula úspěšnou spolupráci, na kterou navazuje předkládaný projekt. Mezinárodní tým historiků nejen z České republiky a Polska, ale také kupříkladu Velké Británie bude spolupracovat na uskutečnění níže popsaných výstupů. Věříme, že projekt přispěje řadou nových informací k objektivnímu a úplnějšímu výkladu společné historie a zaslouží se o lepší informovanosti širší veřejnosti.

Mezinárodní konference – Hraniční spory po Velké válce 1918-1921

Místo: Muzeum Śląska Cieszyńskiego                   

Datum: 5-6. srpna 2021.

Konference konaná v prostorách Muzea Śląska Cieszyńskiego v Těšíně bude pojednávat jednak o československo-polském sporu o Těšínsko a účasti dohodových spojenců v jeho řešení, ale také o utváření mezistátních hranic v Evropě po Velká válce obecně. Hlavní řeč bude přednesena Dr. Jim Beachem z univerzity v Northamptonu. Vybrané příspěvky budou následně publikovány v muzejním periodiku a celá konference bude přístupná veřejnosti.
 
Konferenční program doplní křest vícejazyčného reprintu knihy „Pole and Czech in Silesia“ za přítomnosti autorova prasynovce Iana Dalziela a výstava Léto 1920 v hlavní budově Muzea Śląska Cieszyńskiego. Mezinárodní charakter konference a reprintu koresponduje s mezinárodní povahou procesu utváření hranic po Velké válce, což je téma nejen atraktivní, ale také dosud ne plně probádané.
*Přesný program bude upřesněn.
 
Fb stránka:
https://www.facebook.com/events/723919011823431

*Přesný program bude upřesněn.

Výstava – “Léto 1920”

Místo: Muzeum Śląska Cieszyńskiego   

Datum: Výstava bude zahájena 25. února 2022

Česko-polský tým historiků nastíní prostřednictvím výstavy konané v prostorách Muzea Śląska Cieszyńskiego různorodé představy řešení těšínského problému a představí tuto významnou dějinnou událost z několika perspektiv – Polské, České (Československé), Německé (a Šlonzácké). Vytyčení hranice na Těšínsku takovým způsobem, který by uspokojil všechny strany, bylo takřka nemožným úkolem. Hlavním cílem výstavy bude poukázat na fakta a objasnit nedorozumění, současně však také prezentovat tuto historickou událost způsobem který by nás dnes již neměl nijak negativně ovlivňovat naši současnost. Edukační hodnotu výstupu by pak měl provázet pocit společné historie a regionální identity, to vše ve vizuálně atraktivním hávu.

Vícejazyčný reprint (EN, PL, CZ) knihy J. A. Roye „Pole and Czech in Silesia“

Datum vydání: 3. února 2022, křest proběhne v 3. února 2022 v hotelu U Hnědého jelena, Cieszyn (PL)

Vícejazyčný (EN, PL, CZ) reprint knihy Jamese Alexandera Roye z roku 1921, doplněný o krátkou biografií z pera anglického historika Dr. Jima Beache. Kniha je excelentním egodokumentem popisujícím každodenní život v Těšíně během sporu, avšak také historicky prvním seznámením anglických čtenářů s pozadím československo-polského sporu o Těšínsko vůbec. Je navíc unikátní díky předpokládané objektivitě kapitána Roye jako mezinárodního (skotského) pozorovatele nespojovaného s žádnou ze znesvářených stran, čímž brilantně zapadá do naší koncepce vymanění se z národních, tendenčních diskurzů a poukazuje na jiný, objektivnější náhled na věc. Křest knihy je plánován jako součást konferenčního programu.

 

Tematické přednášky (CZ a PL)

Místo: Různá místa v České a Polské republice                 

Přednášky spojené s československo-polským sporem o Těšínsko určené veřejnosti, školám a univerzitám zaměřené na popularizaci a zvýšení povědomí o tomto tématu. Přednášky by se neměly omezovat na samotný příhraniční region, ale jsou plánovány také na dalších místech v obou zemích.

*Přesná místa a data budou upřesněna.

 

Projektový koordinátor: PhDr. Tomáš Rusek, mail: rusek.tom@gmail.com

 

Partneři projektu:

Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1, Opava, 746 01, CZ

web: www.slu.cz

 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

ul. T.Regera 6, Cieszyn, 43-400, PL

web: http://www.muzeumcieszyn.pl/

 

Teschen Silesia 1920-2021

International common project of The Silesian University in Opava (CZ) and The Museum of Cieszyn Silesia (PL) in Cieszyn financed by the grant no. 22010278 of the International Visegrad fund

(web: https://www.visegradfund.org/).

Czechoslovak-polish dispute over The Teschen Silesia in 1918-1920 led to the division of 600-years old coherent historical land between Czechoslovak and Polish republics, thus making the land´s history and process leading to It´s division our common cultural heritage. During the interwar period, the interpretation of the struggle suffered from biased narrative, whereas in the era of socialism the topic was deliberately neglected. Although after the year 1989 a few well-written monographs were published, there are still some conclusions of older historiography which needs revision and completing.

In year 2019, various events connected with the centenary of the Czechoslovak-polish conflict took place and fostered mutual scientific cooperation which evolved into the proposed project. International team of historians not only from Czech Republic and Poland, but also i. e. from The Great Britain will work together on completing the outputs described below. We believe that the project will contribute to the objective interpretation of our common history enriched with new information, making it thus more complete and understandable to the wide public.

 

International conference – Border disputes after The Great War 1918-1921

Place: The Museum of Cieszyn Silesia                   

Date: 5-6th August 2021

The conference held in the premises of the Museum of Cieszyn Silesia will cover Czechoslovak-polish dispute over The Teschen Silesia and involvement of Entente powers in the process, but also forming borders in Europe after The Great War in general. Keynote speech will be delivered by Dr. Jim Beach of The University of Northampton. Lectures will be followed by a discussion and the whole event will be open to public audience. Selected papers will be published in a museum journal.

Those lectures will be accompanied by a promotion of the multilingual reprint of „Pole and Czech in Silesia“ with the presence of a grand-nephew of the original author Ian Dalziel coming from Scotland. The multinational character of the conference (and the reprint) harmonizes with the international nature of the process of border establishing after the WW1. The topics we think are not only attractive, but also still not recognized and not discussed yet.

*Exact programme to be specified.

FB page:

https://www.facebook.com/events/723919011823431

Exhibition – ‚Summer 1920‘

Place: The Museum of Cieszyn Silesia                   

Date: 25th Febreuary 2022

Polish-Czech team will endeavour to present via exhibition this significant historic event from several points of view; i.e. Polish, Czech, German (and Silesian). The exhibition will show that the problem with establishing borders in this region seemed to be impossible to solve in order to satisfy all the parties, with each compromise vividly disputed. The main purpose is to point out to the facts and clear misunderstandings, but also to present it as a historical event which should no longer effect our reality in any negative way. The educational value of the output should accompany the sense of mutual history and regional identity, all done a visually attractive way.

 

Multilingual (EN, PL, CZ) reprint of J. A. Roy book „Pole and Czech in Silesia“

Publication date: 3th February 2022

Multilingual (EN, PL, CZ) reprint of James Alexander Roy´s book from 1921 supplemented with a brief author’s biography written by an English historian Dr. Jim Beach, his biographer. Apart from being an excellent memoir, describing the life in Teschen during the struggle, Roy´s book presented for the first time to English readers information about the dispute. It is furthermore unique due to It´s supposed objectivity of Roy as an international (Scottish) observer not connected to any of the rival parties, thus perfectly fitting into our goal of getting out of national discourse and present different, objective point of view. The launch of the reprint should be part of the conference programme.

 

Lectures (CZ and PL)

Place: Various venues in Czech and Polish republics                       

Lectures related to the topic of Czechoslovak-polish dispute over The Teschen Silesia dedicated to public, schools and universities aimed at popularization and raised awareness of the problem. These should not be restricted to the region itself, but we´ll endeavour to lecture also in other parts of Czech and Polish republics.

*Exact venues and dates to be specified.

 

Project coordinator: PhDr. Tomáš Rusek, mail: rusek.tom@gmail.com

 

Project partners:

The Silesian University in Opava                                                            

Na Rybníčku 626/1, Opava, 746 01, CZ

web: www.slu.cz

 

The Museum of Cieszyn Silesia

ul. T.Regera 6, Cieszyn, 43-400, PL

web: http://www.muzeumcieszyn.pl/