Studijní informace

Vážení studenti, ke každému státnicovému předmětu jsou ve STAGu uvedeny okruhy. Upozorňujeme, že nejde z principu o státnicové otázky, nýbrž o široce vymezené tematické oblasti, z nichž mohou být státnicovou komisí kladeny úžeji zaměřené otázky. Státnicové okruhy ke všem státnicovým předmětům najdete pouze v portálu STAG.
Pro letní semestr 2019 prosím přijměte omluvu za chybné uvedení státnicových okruhů ve STAGu u dvou předmětů. V tuto chvíli je nelze do systému pro probíhající akademický rok opravit
DU101 „České a obecné dějiny“. Z technických důvodů ze systému vypadly okruhy pro obecné dějiny. Jsou uvedeny zde:

 1. Antické Řecko
 2. Antický Řím
 3. Základy středověkého světa
 4. Evropa v době vrcholného středověku
 5. Krize a proměna Evropy v pozdním středověku
 6. Kultura středověké Evropy
 7. Kontakt a koexistence Evropy s „jinými“ kulturami ve středověku a raném novověku
 8. Renesanční Evropa 14.–16. století
 9. Reformace a její přínos
 10. Evropa mezi stavovstvím a absolutistickou monarchií
 11. Proměny evropské společnosti v éře osvícenství
 12. Éra revolucí na cestě k občanské společnosti
 13. Evropa po vídeňském kongresu
 14. Evropa a svět v 2. polovině 19. století
 15. Ideové proudy 19. století
 16. První světová válka a vývoj meziválečné Evropy
 17. Druhá světová válka
 18. Ozbrojené a válečné konflikty ve světě v letech 1945–1990
 19. Hospodářský a sociální vývoj v letech 1945–1990
 20. Ideové proudy a ideologie 20. století

DB006 „Metodologie a pomocné vědy historické“. Chybně jsou ve STAGu uvedeny okruhy pro magisterské studium. Platné okruhy najdete zde:

 1. Předmět a vývoj oboru historie
 2. Historické prameny
 3. Etapy historikovy práce
 4. Typy historických publikací
 5. Současná historická vědecká pracoviště
 6. Historické časopisy
 7. Pomocné vědy historické v historickém výzkumu – diplomatika a paleografie
 8. Pomocné vědy historické v historickém výzkumu – heraldika, sfragistika a genealogie
 9. Pomocné vědy historické v historickém výzkumu – numismatika, kodikologie, chronologie a metrologie
 10. Edice pramenů k dějinám českých zemí

Virtuální přednášky