Vojtěch Szajkó

Mgr. Vojtěch Szajkó, Ph.D., vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, vystudoval na Slezské univerzitě obor Historie a po zisku magisterského titulu zde pokračoval i v doktorském studiu. V současné době působí v oddělení biografických studií HÚ AV ČR. Zaměřuje se na dějiny komunikace, vojenství, vědy a techniky, a to zejména v období od konce 18. do poloviny 20. století. Za monografii „Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914“ vycházející z jeho dizertační práce obhájené na ÚHV FPF SU obdržel v roce 2018 Cenu Akademie věd ČR v kategorii pro vědce do 35 let.

Web: http://www.hiu.cas.cz/cs/lide/seznam-pracovniku/szajko-vojtech,-mgr-,-ph-d-.ep/

Jaký obor/specializaci jste na Slezské univerzity studoval? Proč jste se při výběru univerzity rozhodl právě pro Opavu?

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě jsem vystudoval v letech 2006–2011 obor Historie v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Pokračoval jsem doktorským studiem (obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny), úspěšně zakončeným v roce 2015. Když v posledním ročníku gymnázia nastal čas podat přihlášku na univerzitu, měl jsem jasno, že chci studovat humanitní vědy, akorát jsem nevěděl které a kde. Nakonec jsem se rozhodl pro historii v Opavě. Přesvědčilo mě příjemné prostředí tehdy ještě Ústavu historie a muzeologie na Masarykově třídě, které jsem poznal v rámci dne otevřených dveří a přípravného kurzu na přijímací zkoušky. Také se mi líbila Opava jako město, i když jsem ji už předtím navštívil, jelikož pocházím z Karviné. Právě blízkost domova byla dalším faktorem, jenž rozhodl ve prospěch Slezské univerzity. Připadalo mi zbytečné odcházet jinam, jestliže většinu humanitních oborů bylo možné studovat v Moravskoslezském kraji.

Jak vzpomínáte na dobu strávenou na Slezské univerzitě?

Bylo to šťastné období. Strávil jsem na univerzitě devět let. Zpočátku jsem bydlel na kolejích, poté vzhledem k nárůstu počtu studentů jsem musel dojíždět, ale postupně jsem si zvykl. Některé předměty mě bavily více, některé méně, přesto si dovoluji říct, že jsem studoval s celkem dobrým prospěchem. Mými spolužáky v ročníku byli například Hana Komárkova, nyní odborná asistentka Ústavu historických věd, nebo Michal Valeček, vedoucí historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě. V kolektivu jsme se všichni dobře znali, přestože jsme kamarádili spíše v menších skupinách, většinou sestavených podle obliby určité dějinné epochy, jakož i pedagogů. S několika spolužáky dodnes udržuji kontakt. Rád vzpomínám také na vyučující, v prvé řadě na prof. Uhlíře, který vedl mou bakalářskou i magisterskou práci a část disertační práce. Před dvěma lety mě potěšilo pozvání na konferenci u příležitosti jeho 80. narozenin, konanou v Opavě. V rámci studia jsem se často setkával také s doc. Gawreckou, prof. Jiráskem a prof. Knapíkem. Na všechny mám hezké vzpomínky.   

Věnujete se profesi, která souvisí s oborem/specializací, kterou jste na SU vystudoval? Případně zda a jak jste studium uplatnil ve svém profesním životě.

Jsem zaměstnán jako vědecký pracovník v Oddělení biografických studií Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze. Pracuji tedy v oboru, což mě těší. Vedle biograficko-lexikálního výzkumu, jenž obnáší redaktorskou práci na Biografickém slovníku českých zemí, se věnuji i vlastním tématům. Soustředím se na dějiny 19. století s důrazem na dějiny vědy a techniky a dějiny vojenství. Uplatňuji mnoho postupů a zásad historického řemesla, neboť zpracování slovníkových hesel vyžaduje celou škálu znalostí od pomocných věd historických přes stylistiku historických publikací až po dějiny správy v českých zemích. Ověřuji data narození v matrikách a kontroluji odbornou a jazykovou kvalitu hesel napsaných externisty. Během doktorského studia na ÚHV mi pomohly výjezdy do zahraničí z evropských projektů. Získal jsem zkušenosti s vědeckou prací v německy mluvících zemích, především v Rakousku. Díky tomu jsem v roce 2019 obdržel stipendium Akademie věd ČR pro začínající vědecké pracovníky, které zahrnovalo šestiměsíční pracovní pobyt v Rakouské akademii věd ve Vídni.

Je něco, co byste chtěl současným studentům ÚHV vzkázat?

Všem, kteří berou studium historie vážně a chtějí se tímto oborem živit, bych vzkázal následující: Sebelepší znalosti jsou k ničemu, pokud je člověk nedokáže kvalitně prezentovat jak v písemné, tak ústní formě.

 

Foto: archiv V. Szajkó

Vznik byl podpořen v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696).