Jiří Šíl

Mgr. et Bc. Jiří Šíl, Ph.D., historik a muzeolog působící ve Slezském zemském muzeu a v Zemském archivu v Opavě, vystudoval obor Historie-muzeologie (Mgr.)  v Opavě a Dějiny umění a péče o kulturní dědictví (Bc.) v Ostravě. Doktorát v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny získal rovněž na Slezské univerzitě v Opavě. V rámci své badatelské činnosti se dlouhodobě věnuje osobnosti Vincence Praska. Obecně se zaměřuje zejména na regionální dějiny 19. a 20. století. Je také autorem a spoluautorem řady muzejních expozic a výstav prezentujících fenomény spjaté se Slezskem a Opavou.

Osobní stránka na webu Slezského zemského muzea – http://www.szm.cz/clanek/2867/veda-a-vyzkum/profily-odbornych-pracovniku/mgr-jiri-sil-ph-d.html.

Profil absolventa na v univerzitní „síni úspěšných studentů“ (včetně krátkého rozhovoru) – https://absolventi.slu.cz/hall/.

Rozhovor pro iNoviny Slezské univerzity – https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/916.

 

Foto: Archiv Jiřího Šíla

 

Vznik byl podpořen v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696)