JAN DVOŘÁK

Mgr. Jan Dvořák, Ph.D., vystudoval na Slezské univerzitě pětiletý magisterský obor Historie. Na naší fakultě pokračoval následně i v doktorském studiu. V současné době působí v Ústavu pro studium totalitních režimů, konkrétně v Oddělení výzkumu 1945 – 1989. Mezi oblasti jeho zájmu patří tedy novodobé a nejnovější dějiny, a to zejména politické i jinak motivované represe československého obyvatelstva. Věnuje se také dějinám Židů, především v období před a během druhé světové války. Podílí se na webových projektech, jako je např. Čechoslováci v gulagu nebo Stopy paměti.

Web: https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-struktura-odbory/odbor-vyzkumu-vzdelavani/oddeleni-vyzkumu-1945-1989/jan-dvorak/

Foto: archiv J. Dvořáka

Jaký obor/specializaci jste na Slezské univerzitě studoval? Proč jste se při výběru univerzity rozhodl právě pro Opavu?

V letech 2001-2007 jsem studoval magisterské studium – Obor Historie (jednooborová), v letech 2007-2014 doktorské studium -Historie, se zaměřením na české a československé dějiny. Původně jsem se hlásil na několik univerzit, na nichž jsem hodlal studovat obor Historie. Na UP Olomouc jsem však nebyl přijat a z míst, kam mě přijali, jsem nakonec dal přednost SU v Opavě před Ostravskou univerzitou, jelikož Opava v tu dobu nabízela právě jednooborový obor Historie. Svého rozhodnutí rozhodně nelituji…

Jak vzpomínáte na dobu strávenou na Slezské univerzitě?

Jistě je na co vzpomínat, hlavně v dobrém. Užil jsem si do sytosti jak studia, tak i volnočasových aktivit 😊

Věnujete se profesi, která souvisí s oborem/specializací, kterou jste na SU vystudoval? Případně zda a jak jste studium uplatnil ve svém profesním životě?

Ano, již přes deset let jsme zaměstnancem Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Odborně se věnuji zejména tematice represí vůči českým krajanům a čs. občanům v SSSR, čímž mj. navazuji i na výzkum profesorů Boráka a Janáka ze SÚ v Opavě.

Je něco, co byste chtěl současným studentům ÚHV vzkázat?

I když SÚ patří spíše k menším univerzitám v ČR, bezpochyby nabízí řadu zajímavých studijních oborů. Platí to i o oboru Historie, jemuž dodává na specifičnosti zejména orientace na slezské dějiny. I můj případ ale dokazuje, že se lze profesně prosadit i při výzkumu tematicky odlišné problematiky. A v neposlední řadě je Opava krásné historické město, celý region má řadu neobyčejných specifik, které student, který není místní, postupně objevuje. Osobně se mi zde podařilo nejen úspěšně dokončit vysokoškolská studia, ale setkat se i se svou budoucí manželkou, takže za mě jednoznačně spokojenost!

 

Vznik byl podpořen v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696).