Pokyny autorům

Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis

Citační pokyny:

Redakce prosí autorky a autory, aby se při koncipování svých příspěvků drželi následujících citačních pokynů:

(pokyny ke stažení ZDE)

a etického kodexu:

(kodex ke stažení ZDE).

 • Své příspěvky zasílejte e-mailovou poštou jako elektronické soubory s přílohou .doc, .docx, či .rtf. na adresy: david.radek@fpf.slu.cz
 • Délka jednoho článku by neměla přesahovat 30 normostran včetně poznámkového aparátu.
 • Zpracování obrázků a mapek projednejte, prosíme, předem s redakcí.
 • K článku musí být přiloženo anglické resumé o maximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků s mezerami), resp. český podklad pro překlad do anglického jazyka.
 • K článku musí být připojen medailon o autorovi.
 • Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě horního indexu. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci bez oddělení mezerou!
 • V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi.
 • Uvozovky používejte v následující podobě: „“
 • Po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep
 • V rozmezí letopočtů se také nedělají odklepy a pomlčky. Správná varianta: 1230–1253.

V poznámkách užívejte následující zkratky:

strana – s.

signatura – sign.

folio – f.

recta – r.

versa – v.

karton – kart.

rukopis – rkp.

vydavatel – vyd., ed.

vydavatelé – vyd., edd.

Herausgeber – Hg.

redaktor – red.

srovnej – srov.

 • Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte podle následujících příkladů, včetně dodržení uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora v plném znění):

Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 107.

Šmahel, František: Počátky pražského obecného učení. Kritické reflexe k jubileu jednoho „národního monumentu“. ČČH 96, 1998, s. 253.

Riley-Smith, Jonathan: Families, Crusades and Settlement in the Latin East, 1102–1131. In: Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Einwanderer und Minderheiten im 12. und 13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit von E. Müller-Luckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 1997, s. 9.

Kordiovský, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: Kulturní periodika na Moravě. XXIV. Mikulovské sympozium 1996. Mikulov 1997, s. 53-59.

Při opakování díla stačí uvést: Žemlička, J.: Čechy, s. 36.

Při opakování autora: Týž: Století posledních Přemyslovců. (Český stát a společnost ve 13. století). Praha 1986, s. 83.

Při opakování autora i díla: Tamtéž, s. 85–86.

Vícenásobné vydání jedné práce se označuje horním indexem za rokem vydání: Šmahel, František: Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha 19852, s. 135.

Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, která bude v poznámkách dále používána. Například: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V-2. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981, s. 181–182, č. 591. Dále jen: CDB V-2, s. 182, č. 592.

Dále jen: CDB V-2, s. 182, č. 591.

Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho sídla, název a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo, a folio nebo stranu. Například: Moravský zemský archiv Brno. E 28 Jezuité v Olomouci, sg. P 3/9, f. 15r.

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň; pokud jsou dvě místa vydání, uvádějte je v následné podobě, vždy s pomlčkou: London – New York.

Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.