Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

novodobé dějiny
+420 553 684 470
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Kompletni bibliografie


Vědecké zaměření

Novodobé české a středoevropské dějiny, dějiny Slezska, dějiny politických stran, dějiny Němců ve Slezsku, dějiny školství v habsburské monarchii

Životopis

Vzdělání:

 • 1975–1980:  FF UP Olomouc (historie-němčina)
 • 1981:              PhDr. FF UP Olomouc
 • 1988:             CSc.   Ústav československých  a světových dějin ČSAV Praha
 • 2005:             doc.    FF UP Olomouc

Zaměstnání: 

 • 1980–1990: Slezský ústav ČSAV v Opavě, vědecká aspirantka, odborná, vědecká pracovnice
 • 1990–dosud: Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě, odborná asistentka, docentka
 • 1991–1994, 2001-2007: proděkanka pro vědu a zahraniční styky FPF SU

 Řešené grantové projekty

 • GA ČR, č. 409/00/0726 „Němci ve Slezsku 1918-1938“ (řešitel)
 • GA ČR, č. 404/98/1406 Dějiny českého Slezska (spoluřešitelka)
 • GA ČR, č. 409/1375 Dějiny českého Slezska (spoluřešitelka)
 • Česko – německo-polský projekt: Geschichte Oberschlesiens – Dějiny Horního Slezska – Dzieje Górnego Śląska (spoluřešitelka)

Výběrová bibliografie

Monografie 

 • GAWRECKÁ, Marie. Němci ve Slezsku 1918-1938. Opava 2002.
 • GAWRECKÁ, Marie. Československé Slezsko mezi světovými válkami 1918-1938. Opava 2004.
 • GAWRECKÁ, Marie. Politické poměry ve Slezsku 1815–1939. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2011.
 • GAWRECKÁ, Marie. Středoevropské migrace v 19. století a jejich národnostní a kulturní aspekty. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2014.

Kapitoly v knihách    

 • GAWRECKÁ, Marie. České Slezsko mezi světovými válkami In GAWRECKI, Dan a kol. Dějiny Českého Slezska 1740-2000. Opava 2003, s. 295–357.
 • GAWRECKÁ, Marie. Die mährischen Enklaven in den Jahren 1848–1918. Tschechische und deutsche Namen der Ortsgemeinden in den mährischen Enklaven im Jahre 1921. In ROTTER, Gernot – KRAVAR, Zdeněk (Hrsg.): Die mährischen Enklaven in Schlesien. (Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band 27). Opava – München 2006, s. 125–136, 173–176.
 • GAWRECKÁ, Marie. Josef Koždon 1873-1949. In Schlesische Lebensbilder, Bd. 10, Insingen 2007, s. 323–340.
 • GAWRECKÁ, Marie. Die Entwicklung des tschechischen Hochschulwesens und dessen Transformation nach 1989. In Elmar SCHÜBL – Harald HEPPNER (Hg.) Universitäten in Zeiten des Umbruchs. Fallstudien über das mittlere und östliche Europa im 20. Jahrhundert. Band 5, LIT Verlag Wien-Berlin 2011, s. 95–106.
 • GAWRECKÁ, Marie. Strana Bund der Landwirte a její slezská specifika. In Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. (Eds.) HARNA, Josef – RAŠTICOVÁ, Blanka. Studie Slováckého muzea 17/2012. Uherské Hradiště 2012, s. 91-106.
 • GAWRECKÁ, Marie. Von der Teilung Schlesiens bis zum Völkerfrühling (1740-1848). In Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart. (Hrsg.) BAHLCKE, Joachim – GAWRECKI, Dan – KACZMAREK, Ryszard. Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Band 61, De Gruyter Oldenbourg 2015, s. 226–253.
 • GAWRECKÁ, Marie. Geschichtspflege, historische Vereine und Museen in Österreichisch-Schlesien vor dem Ersten Weltkrieg. In BAHLCKE Joachim – GEHRKE, Roland (Hg.) Institutionen der Geschichtspflege und Geschichtforschung in Schlesien. Von der Aufklärung bis zum Ersten Weltkrieg. Neue Forschungen zur schlesischen Geschichte, Bd. 26 Böhlau Verlag Köln Weimar Wien 2017, s. 341–364.
 • GAWRECKÁ, Marie. Provincie Sudetenland. In: Jan Grisa a kol.: Rok 1918 nejen na Ústecku. Kapitoly z počátků republiky. Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2018, s. 262-275. ISBN 978-80-7561-159-8.

Edice pramenů

 • GAWRECKÁ, Marie – VALEČEK, Michal (Eds.) Jak se žilo v Opavě před Velkou válkou a v době první republiky. Paměti opavského rodáka Stanislava Petříka. Slezská univerzita v Opavě, Ústav historických věd. Opava 2016, 128 s.

Studie ve sbornících

 • GAWRECKÁ, Marie. Hans Kudlich v revoluci 1848–1849. In Kroměřížský sněm 1848–1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. Kroměříž 1998, s. 167–178.
 • GAWRECKÁ, Marie. České školství na Těšínsku 1848–1918. In Książka-Biblioteka-Szkola w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materialy z konferencji naukowej Cieszyn 4.–5. listopada 1999. Czieszyn 2001, s. 252–264.
 • GAWRECKÁ, Marie. Němci ve Slezsku a vznik ČSR. In VIII. Svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku 2008. Historický seminář na téma Osudové osmičky v dějinách Jesenicka 20. století. Jeseník 2008, s. 9–16.
 • GAWRECKÁ, Marie. K politickému katolicismu ve Slezsku v meziválečném období. In „Bílá místa“ v dějinách Československé strany lidové. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference k 90. Výročí založení strany (1919-2009). Olomouc 2009, s. 42–53.
 • GAWRECKÁ, Marie. Národnostní problémy slezských měst v době modernizace. In KLADIWA, Pavel – ZÁŘICKÝ, Aleš (eds.) Města a městská společnost v procesu modernizace. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2009, s. 133–146.
 • GAWRECKÁ, Marie. Slezsko po roce 1918. In. JEŽ, Radim – PINDUR, David (eds.) Těšínsko v proměnách staletí. Muzeum Těšínska – Matice Slezská. Český Těšín 2010, s. 137–148.
 • GAWRECKÁ, Marie. Edmund Jan Osmańczyk i Niemcy 1945-1950. Próba porównania z ówczesną publicystyką czeską. In: Śląsk Edmunda Jana Osmańczyka. Pod redakcją Michala Lisa i Anny Jedynak. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2015, s. 59 – 71. ISBN 978-83-7126-317-0.  ( s D. Gawreckým)

Studie v časopisech 

 • GAWRECKÁ, Marie. Josef Koždon und die Schlonsakenbewegung. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich – Wilhelms – Universität zu Breslau 34, 1994, s. 207–222.
 • GAWRECKÁ, Marie. Die Nationalitätenproblematik in den Städten Österreichisch-Schlesiens vor dem Ersten Weltkrieg. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 1, 1994, s. 64–71.
 • GAWRECKÁ, Marie. Josef Kozdon und die Schlonsakenbewegung. Jahrbuch der Schlesischen Friedrich – Wihelms – Universität zu Breslau, 34, 1994, s. 207–222.
 • GAWRECKÁ, Marie. Schlesien im Reisebericht des mährischen Adeligen Johann Nepomuk Mitrovsky. In Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava, 1999, s. 37–46.
 • GAWRECKÁ, Marie. Schlesien in der Zeit des Zerfalls der Habsburgermonarchie. In Ślask za panowania Habsburgów. Opole 2001, s. 147–160.
 • GAWRECKÁ, Marie. Slezské legendy, mýty, symboly a stereotypy. 19 století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Moderní dějiny – Suplementum 1 (2008), Historický ústav, Praha 2008, s. 50-64. (s D. Gawreckým)
 • GAWRECKÁ, Marie. Hans Kudlich – vzpomínky a návraty. In Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Cesty a návratyv dějinách. ÚHV, Slezská univerzita v Opavě, 3/2010, s. 83–94.
 • GAWRECKÁ, Marie. Národnostsní aspekty vývoje školství v Předlitavsku ve druhé polovině 19. století. In Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. ÚHV, Slezská univerzita v Opavě 5/2012, s. 141–154.
 • GAWRECKÁ, Marie. Demographic and Ethnic Changes Occuring in Opava during the 19th Century. In Studia Historyczne, Polska Akademia Nauk – Oddzial w Krakowie, Kraków 2013, rok LVI, 2013, zeszyt 4, (224), s. 442–452.
 • GAWRECKÁ, Marie. Wieś i miasto na Śląsku Austriackim 1848-1918: roznice i kontrowersje wokól orientacji narodowej i politycznej. In Studia Śląskie TOM LXXIV, Opole 2014, s. 45–56. (s D. Gawreckým).
 • GAWRECKÁ, Marie. Ženy a univerzitní studium v habsburské monarchii (stav výzkumu). In Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 8/2015, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav historických věd, Opava 2015, s. 113–128.
 • GAWRECKÁ, Marie. Slezsko a vznik Československé republiky. Časopis Slezského zemského muzea-B, roč. 67, č. 1-3, 2018, s. 29-42. ISSN 1211-3131.
 • GAWRECKÁ, Marie: "Kam s ní"? Snahy o zřízení nové německé univerzity v předlitavské části habsburské monarchie v poslanecké sněmovně Říšské rady v letech 1872-1875. Slezský sborník 117/2019, č.1, s.23-41.