Ing. PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D.

dějiny umění
+420 553 684 475
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
jaromir.olsovsky@fpf.slu.cz
Datum a místo narození: 10. 5. 1966, Ostrava
Konzultace: ST 10,00-11,00, pracovna č. 210
Konzultační hodiny platí pouze v semestru,
mimo toto období jen po předchozí domluvě.

Vědecké zaměření

Dějiny umění raného novověku, barokní malířství a sochařství na Moravě a ve Slezsku, barokní ikonografie a ikonologie  

Životopis

Vzdělání:

 • 1984–1989: studium Ing., Vysoká škola báňská v Ostravě, obor Metalurgie neželezných kovů
 • 1990–1997: studium Mgr., Masarykova univerzita v Brně, obor Dějiny umění – odborná historie
 • 1995: The Central European University in Prague, The Department of History and Philosophy of Art and Architecture
 • 1994: Aristotelova univerzita v Thessaloniki (Řecko), katedra Dějin umění a klasické archeologie – program Tempus / Erasmus (1994)
 • 2002–2007: Ph.D., Teorie a dějiny umění, Masarykova univerzita v Brně
 • 2009: PhDr., Státní rigorózní zkouška v oblasti humanitních a společenských věd, Slezská univerzita v Opavě

Zaměstnání:

 • 1995–2014: Slezské zemské muzeum, Opava, Oddělení společenských věd, kurátor podsbírky výtvarného umění
 • 2009–dosud: Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, odborný asistent

Řešené grantové projekty

 • MK ČR, č. KZ97P01OMG077, „Slezské sochařství 19. století – I. část. Slezská sochařská rodina Kutzerů“, 1997–1999 (spoluřešitel)
 • GA ČR, č. 408/99/1230, „Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska“, 1999 – 2001 (spoluřešitel)
 • GA ČR, č. 408/02/1472, „Barokní malířství a sochařství ve východní části českého Slezska“, 2002 – 2004 (spoluřešitel)
 • GA ČR, č. 408/06/0474, „Malířství a sochařství 19. století v západní části českého Slezska“, 2006 – 2008 (spoluřešitel)

Výběrová bibliografie

Monografie 

 • SCHENKOVÁ, Marie – OLŠOVSKÝ, Jaromír. Malířství a sochařství 19. století v západní části českého Slezska. Opava, 2008. 226 s.
 • SCHENKOVÁ, Marie – OLŠOVSKÝ, Jaromír. Barokní malířství a sochařství ve východní části českého Slezska. Opava, 2004. 265 s.
 • SCHENKOVÁ, Marie – OLŠOVSKÝ, Jaromír. Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. Opava, 2001. 274 s.

Kapitoly v knihách

 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Art and Borders. Regarding the issue of the works of painters, sculptors and carvers on both sides of the Prussian-Austrian border from the mid-18th century to the end of the 19th century. In: Karla Vymětalová - Jiří Knapík (eds.): Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800-2000. Opava 2014, s. 177-208.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Výtvarné umění ve Slezsku v epoše manýrismu, pozdní renesance a baroka. In: Radek Fukala – Irena Korbelářová – Jaromír Olšovský, Dušan Uhlíř – Rudolf Žáček: Slezsko v dějinách českého státu 1490-1763, II. svazek. Praha 2012, s. 305-362.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Muzejník mezi muzeologií, dějinami hmotné kultury a dějinami umění; Sběratelství stavovské společnosti jako předpoklad vzniku muzejních institucí občanské společnosti: od manýristických sbírek jako obrazu světa k osvícenské Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze; Galerie a muzea umění. In: Jiří Knapík – Jaromír Olšovský – Pavel Šopák – David Váhala: Vademecum muzeologie. Opava 2012, s. 30-35, 36-48, s. 117-129.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Kostel sv. Martina od počátku 19. století do 30. let 20. století. In: Petr Kozák – Dalibor Prix – Michal Zezula: Kostel sv. Martina v Bohušově. Ostrava, Bohušov 2011, s. 420-434.
 • KONEČNÝ, Lubomír – OLŠOVSKÝ, Jaromír. Emblematické tisky olomouckých jezuitů. In: Martin Elbel – Ondřej Jakubec (eds.): Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. Olomouc 2010, s. 41-44.
 • KONEČNÝ, Lubomír Konečný – OLŠOVSKÝ, Jaromír. The Seven Liberal Arts into Emblems, in Olomouc, 1597. In: Karl A. E. Enenkel – Arnoud S. Q. Visser (eds.): Mundus Emblematicus. Studies in Neo–Latin Emblem Books, Studies Vol. 4, Turnhout 2003, s. 235–266.

Studie v časopisech 

 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy, Zprávy památkové péče, 2017, roč. 77, s. 47-56.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Domácí oltářík z Javorníku (zamyšlení nad otázkou jeho typu a funkce), Časopis Slezského zemského muzea, B-61, 2012, s. 253-262.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Franz Zachariáš Schwabe von Schwabenheim, Salomon Steinhofer, Antonio Stanetti a další sochařské osobnosti v kontextu objednavatelských vztahů. K dějinám barokního sochařství na území Těšínského knížectví, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 4, 2011, s. 93-105.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Giovanni Ambrogio and Giovanni Pietro de Donati (?), Martino di Castello di Caspano, The Mystical Conversation of St Peter Martyr with three Saint Women (St Agnes, St Catherine of Alexandria and St Lucia), Relief from the ancona of St Peter Martyr (1497), Relief from the ancona of St Peter Martyr, originally Como, church San Giovanni Pedemonte (1497); The Prayer of St Peter Martyr, Relief from the ancona of St Peter Martyr, originally Como, church San Giovanni Pedemonte (1497). In: Giovanni Pietro e Giovanni Ambrogio De Donati. Scultori e imprenditori del legno nella Lombardia del Rinascimento, Rassegna di Studi e di Notizie, Vol. XXXII – Anno XXXVI, Castello Sforzesco, Milano, 2009, s. 21-26.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Několik poznámek ke kulturním dějinám opavského a těšínského Slezska (Opava, Šenov, Těšín a Frýdek). Příspěvek k dějinám mecenášských a objednavatelských strategií v letech 1730-1800, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Confinia Silesiae (K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka) 2008, č. 1, s. 401-424.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Sochařství v sakrálním prostoru. K problematice ochrany plastických artefaktů v sakrálních interiérech českého Slezska 18. – 19. století, Časopis Slezského zemského muzea, B-57, 2008, s. 114 – 120.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. K dílu Johanna Georga Lehnera: nové připsání a jeho ikonografické aspekty, Časopis Slezského zemského muzea, B-52, 2003, s. 256–262.

Studie ve sbornících

 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Johann Nitsche, zapomenutý sochař z Opavy a jeho tvorba na Hoře Svaté Anny. In: Joanna Lubos–Kozieł – Jerzy Gorzelik – Joanna Filipczyk – Albert Lipnicki (eds.): Pielgrzymowanie i sztuka. Góra świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku. Wrocław 2005, s. 91–102.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Bůh Otec Michaela Ignáce Klahra ml. K otázce doznívání klahrovské a schubertovské tradice v barokním sochařství v západní části rakouského Slezska. In: Jiří Kroupa (ed.): Ars Naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. Brno 2003, s. 51–65.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Kostel sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě a svatovojtěšská tradice tohoto místa. In: Svatý Vojtěch v české a polské literatuře a v umění. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Opava 1999, s. 176–180.

Jiné publikace

 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. 19 biografických hesel barokních sochařů a heslo Sochařství barokní. In: Jiří Svoboda – Lumír Dokoupil (eds.): Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, sv. I [A–M], sv. II [N–Ž]. Ostrava 2005.
 • OLŠOVSKÝ, Jaromír. Manufaktura na fajáns v Proskově (1764–1790); Dietrichsteinská manufaktura na fajáns v Hranicích na Moravě (1784–1797); 9 kat. hesel. In: Jiří Kroupa (ed.): V zrcadle stínů 1670–1790. Morava v době baroka[kat.]. Somogy éditions d'art 2003, s. 287–293.