prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

vedoucí ÚHV, nejnovější dějiny
+420 553 684 481
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Kompletni bibliografie


Vědecké zaměření

Nejnovější dějiny, kulturní politika, životní styl a volný čas, dějiny dětství, dějiny Slezska 20. století.

Životopis

Vzdělání:

 • 1989-1993 Mendelovo gymnázium v Opavě
 • 1994-1999 Slezská univerzita v Opavě; historie s rozšířenou výukou jazyků (Mgr.)
 • 1999-2003 externí doktorand FPF SU (2000 PhDr.; 2003 Ph.D.)
 • prosinec 2006 jmenován docentem (Fakulta humanitních studií, Univerzita Hradec Králové)
 • červen 2018 jmenován profesorem

Zaměstnání:

 • 2000-dosud asistent, odborný asistent a docent Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě (2002-2008 tajemník ústavu)
 • 2001-2004 odborný pracovník Výzkumného centra pro dějiny vědy (při ÚSD AV ČR)
 • 2008-2018 vedoucí Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě
 • od 2014 zástupce vedoucího Výzkumného centra pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví (1800–2000) při FPF Slezské univerzity v Opavě

 Řešené grantové projekty

 • GA ČR, č. 409/03/1146, „Kulturní politika v českých zemích 1948-1956“, 2003-2005, řešitel
 • GA ČR, č. 409/06/0398, „Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967“, 2006-2008, řešitel (spoluřešitel M. Franc)
 • GA ČR, č. 409/09/0326, „Volný čas v českých zemích 1957-1967“, 2009-2011, spoluřešitel (řešitel M. Franc)
 • GA ČR, č. 15-03538S, „Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948-1970)“, 2015-2017, řešitel (spoluřešitel M. Franc)
 • GAČR, č. 19-10233S, Pionýrská organizace a proměny socialistického dětského kolektivu v českých zemích (1949-1968). (řešitel 2019-2021)

Výběrová bibliografie

Monografie

 • KNAPÍK, Jiří. Heller & Kristian aneb opavská Vest pocket revue (1933). (Hra „Kaolin a Majolika“ a inspirace Osvobozeným divadlem. Edice pramenů). Opava 2020, 215 s.
 • KNAPÍK, Jiří. Kdo spoutal naši kulturu (Portrét stalinisty Gustava Bareše). Přerov, Šárka 2000. 205 s.
 • KNAPÍK, Jiří. Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953 (Biografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů…). Praha, Libri 2002. 278 s.
 • KNAPÍK, Jiří. Únor a kultura (Sovětizace české kultury 1948–1950). Praha, Libri 2004. 359 s.
 • KNAPÍK, Jiří. Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958 (Proměny vědeckého pracoviště v regionu). Praha, G+G 2004 (Práce z dějin vědy, sv. 15). 161 s.
 • KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci (Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956). Praha, Libri 2006. 400 s.
 • KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 (I.-II.). Praha, Academia 2011 (Edice Šťastné zítřky, sv. 5). 1300 s. (mj. autor 457 hesel, spoluautor 42 hesel)
 • KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra. „Slezský konzulát“ v Praze. Od Slezanu ke Slezskému kulturnímu ústavu 1906–1945. Opava 2010. 302 s. (vlastní podíl 65 %)
 • FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří. Volný čas v českých zemích 1957–1967. Praha, Academia 2013 (Edice Šťastné zítřky, sv. 8). 572 s. (vlastní podíl 50 %)
 • KNAPÍK, Jiří a kol. Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2014. 208 s. (vlastní podíl 62 %)
 • KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin a kol.: Mezi pionýrským šátkem a mopedem. Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948–1970. Praha Academia 2018 (Edice Šťastné zítřky, sv. 30), 727 s. (vlastní podíl 50 %)

Kapitoly v knihách

 • KNAPÍK, Jiří. Czechoslovak Culture and Cinema, 1945-1960. In: Lars Karl-Skopal Pavel et al. Cinema in Service of the State Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945-1960. New York 2015, s. 40–68.

Studie v časopisech

 • KNAPÍK, Jiří. Verše v nemilosti (Ke vzniku a souvislostem kritiky Jaroslava Seiferta v roce 1950). Soudobé dějiny, 1998 (roč. 5), č. 1, s. 25–46. (Dříve též in: Celostátní studentská vědecká konference „HISTORIE 1997“, Brno 1998, s. 231–253.)
 • KNAPÍK, Jiří. Činnost Okresní péče o mládež a podpůrné sociální akce dětem na Opavsku v letech 1945–1947. Slezský sborník, 1998 (roč. 96), č. 3, s. 202–217.
 • KNAPÍK, Jiří. Filmová aféra L. P. 1949. Iluminace, 2000 (roč. 12), č. 4 (40), s. 97–120.
 • KNAPÍK, Jiří. K počátkům „tání“ v české kultuře 1951–1952. Česká literatura, 2000 (roč. 48), č. 2, s. 176–191. (též In: „Zlatá šedesátá“ – Česká literatura a společnost v letech tání, klokotání a… zklamání, Praha 2000, s. 42–55.)
 • KNAPÍK, Jiří. „Das Publikum muß ausgewechselt werden“. Struktur und Wandel der tschechischen Kulturpolitik 1948–1953. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2002 (roč. 43), č. 2, s. 321–349.
 • KNAPÍK, Jiří. Dělnický soud nad Františkem Čápem. Iluminace, 2002 (roč. 14), č. 3 (47), s. 63–81.
 • KNAPÍK, Jiří. Akční výbory a kultura na prahu nové doby. Soudobé dějiny, 2002 (roč. 9), č. 3–4, s. 455–475.
 • KNAPÍKOVÁ, Jaromíra – KNAPÍK, Jiří. „Splaťme dluh Vincenci Praskovi!“ (Tzv. Praskova akce Slezského studijního ústavu v Opavě 1949–1953). Slezský sborník, 2004 (roč. 102), č. 4, s. 241–263.
 • KNAPÍK, Jiří. Od korektury k ideologické normě (Ze zákulisí vzniku „Třiceti let bojů“ Ladislava Štolla). Soudobé dějiny, 2005 (roč. 12), č. 1, s. 62–84.
 • KNAPÍK, Jiří. Jak zpracovávat historii kulturní politiky 50. let? (Zamyšlení nad tématem a jeho metodologií). Kuděj, 2005 (roč. 7), č. 1–2, s. 180–187.
 • KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Schlesien – eine Herausforderung für die tschechische Historiografie nach 1989. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2006/07 (roč. 47), č. 2, s. 403–411.
 • KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Od Slezanu k Národní jednotě slezské v Praze (Formování intervenčního programu spolku v letech 1906–1918). Slezský sborník, 2007 (roč. 105), č. 4, s. 241–274.
 • KNAPÍK, Jiří. „Duch Ženevy“ a filatelie v Československu. Mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA 1955. Kuděj, 2009 (roč. 11), č. 2, s. 4–29.
 • KNAPÍK, Jiří. Sekretariát české samosprávy ve Slezsku v letech 1908–1918. Slezský sborník, 2009 (roč. 107), č. 4, s. 256–276.
 • FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří. „Na člověka najíždíme další čtvrtletí“ aneb Volný čas v českých zemích v letech 1948–1956. Soudobé dějiny, roč. 17, č. 4 (2010), s. 613–640. (totéž: „Getting Around to the Human Being in the Next Quarter“. Leisure Time in the Czech Lands, 1948–1956. Czech Journal of Contemporary History, 2013, vol. I, p. 77–100.)
 • KNAPÍK, Jiří – ŠOPÁK, Pavel: „Procházel místnostmi, ze sešitu četl a rukama ukazoval…“ Státní hrady a zámky v letech 1948–1960: mezi vědou a dovolenou. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2010 (roč. 3), č. 3, s. 197–209. (zkráceně in: Věda a technika v Československu v letech 1945–1960. Praha 2010, s. 89–96.)
 • KNAPÍK, Jiří – JIRÁSEK, Zdeněk: Nechtěné Slezsko. Reflexe českého „slezanství“ v poválečném Československu (1945– 1969). Soudobé dějiny, roč. 17, č. 3 (2010), s. 421–440. (totéž: Unwanted Silesia. Czech „Silesian identity“ in Postwar Czechoslovakia (1945–1969). Czech Journal of Contemporary History, 2014, vol. II, p. 57–76.)
 • KNAPÍK, Jiří. Filumenie jako příklad socialistického sběratelství v 50. a 60. letech 20. století. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2011 (roč. 4), č. 4, s. 231–242.
 • FRANC, Martin – KNAPÍK Jiří. Volný čas 1957–1967: dobové diskuse a vymezení. Dějiny – teorie – kritika, 2012, č. 1, s. 33–68.
 • KNAPÍK, Jiří. Školní družiny a kluby v 50. a 60. letech jako součást socialistické mimoškolní výchovy. Kuděj, 2013 (roč. 14), č. 1, s. 5–25.
 • KNAPÍK, Jiří. Slezský kulturní ústav v Praze 1945–1947. Struktura, osobnosti a cíle. Časopis Slezského zemského muzea-B, 2015, roč. 64, č. 2, s. 165–176.

Studie ve sbornících

 • KNAPÍK, Jiří. Dvě strany téže mince („Radikálové“ a „umírnění“ v kulturní politice po únoru 1948. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu II, Praha 2004, s. 156–171 a 332–334.
 • KNAPÍK, Jiří. Arbeiter versus Künstler (Gewerkschaft und neue Elemente in der tschechoslovakischen Kulturpolitik im Jahre 1948). In: Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung (Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 1948–1968), München 2005, s. 243–262.
 • KNAPÍK, Jiří. Hledání socialistického hrdiny ve filmu počátkem 50. let. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7, Opava 2007, s. 475–480.
 • KNAPÍK, Jiří. Zapomenutá národní jednota (Slezský kulturní ústav v Praze 1939–1945). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2008 (roč. 1), č. 1, s. 253–264.
 • KNAPÍK, Jiří. Der Versuch, eine Quarantäne zu errichten. Zu den Beschränkungen und der Kontrolle kutureller Kontakte der Tschechoslowakei zum westlichen Ausland 1948–1956. In: Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten, Essen 2010, s. 95–105.
 • KNAPÍK, Jiří. Kultureller Aufbau auf dem Land (1948–1950). In: Zukunftvorstellungen und staatliche Planung im Socialismus: Die Tschechoslovakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945–1989, München 2010, s. 205–218.
 • KNAPÍK, Jiří. The Cultural Exchange Processes in Czechoslovakia After 1945. In: Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800–2000, Opava 2014, s. 129–147.

Jiné publikace

 • KNAPÍK, Jiří. Akce „Dar UNRRA československým dětem“ na Opavsku (1945–1946). In: Celostátní studentská vědecká konference „HISTORIE 1996“, Hradec Králové 1997, s. 157–173. (Viz též Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 1997 (roč. 23), č. 1, s. 7–12.)
 • KNAPÍK, Jiří. Trampoty „Císařova pekaře“ (Slavný film na pozadí ideologických sporů). Dějiny a současnost, 1998 (roč. 20), č. 6, s. 28–32.
 • KNAPÍK, Jiří. Daleko od Moskvy (K pozici Arnošta Kolmana v kulturní politice a v aparátu KSČ 1945–1948). In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 4, Opava 1999, s. 113–126.
 • KNAPÍK, Jiří. Dělníci proti Dvaasedmdesátce. (Osudy filmového zpracování hry Františka Langera). In: František Langer na prahu nového tisíciletí, Praha 2000, s. 153–162.
 • KNAPÍK, Jiří. Slezský ústav v Praze a vědecký výzkum Slezska v letech 1945–1950. In: Práce z dějin vědy 6 (Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002–2003), Praha 2003, s. 475–550.
 • KNAPÍK, Jiří. Oni a Masaryk (Téma T. G. Masaryka v interpretačních proměnách KSČ 1945–1955). In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 6, Opava 2003, s. 363–385.
 • KNAPÍK, Jiří. Důsledky zatčení Rudolfa Slánského v kulturní politice. In: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“, Brno 2005, s. 341–345.
 • KNAPÍK, Jiří. Měnová reforma z roku 1953 a česká divadla (Neznámý dokument Státního výboru pro věci umění). Divadelní revue, 2006 (roč. 17), č. 3, s. 88–101.
 • KNAPÍK, Jiří. „Do půl roku budeme míti úplně jinou literaturu“ (Iluze vedení kulturní politiky a realita literárního dění let 1948–1949). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2009 (roč. 2), č. 2, s. 117–124.
 • KNAPÍK, Jiří. Šedesát let od literárního „atentátu“ na Vítězslava Nezvala (Zpráva „Výsledek šetření ve věci protistranického pamfletu“ z června 1949). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2009 (roč. 2), č. 2, s. 231–254.
 • KNAPÍK, Jiří. Proměny českého modelářství v letech 1957–1967. In: Lorencová, Ivana – Novotný, Michal (eds.), Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století, Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 25, Národní technické muzeum, Praha 2011, s. 135–140.
 • FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří. Kulturní dění a životní styl jako cesta k poznání našich soudobých dějin. Marginalia Historica, 2012 (roč. 3), č. 2, s. 183–188.
 • KNAPÍK, Jiří. Socialistické školství a tzv. mimoškolní výchova v Československu v 50. a 60. letech. Acta historica Neosoliensia, Banská Bystrica 2013, sv. 16, s. 88–106.